Uvod v prevajanje in informacijsko družbo

Uvod v prevajanje in informacijsko družbo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Popič Damjan, izr. prof. dr. Fišer Darja, izr. prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet sestavljata dva sklopa:
a) uvod v prevajanje (predavanje)
b) pismenost za informacijsko družbo (predavanje in vaje)

Uvod v prevajanje: Pojem kulture in medkulturnega prenosa (kulturnospecifični elementi). Prevajanje nekoč in v sodobni družbi. Prevajalec kot posrednik med izvirnim avtorjem/besedilom in ciljnim naslovnikom. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na prevajalske odločitve. Udeleženci v postopku prevajanja. Osnovni tipi prevajanja: leposlovno prevajanje, znanstveno in tehnično (neleposlovno) prevajanje, tolmačenje, multimedijsko prevajanje. Norme, strategije in postopki. Potrebna znanja (jezikovna in nejezikovna) in zmožnosti. Pripomočki za medjezikovno posredovanje.

Pismenost za informacijsko družbo: Operacijski sistemi. Varnost podatkov. Oblikovanje besedil. Delo s preglednicami in grafi. Izdelava predstavitve. Iskanje informacij po internetu. Uporaba digitalnih knjižnic in bibliografskih baz. Citiranje in upravljanje bibliografskih referenc. Uporaba jezikovnih virov in orodij. Jezikovne tehnologije za slovenščino. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni priročnik. Osnove korpusne analize. Obdelava in interpretacija jezikovnih podatkov.