Uvod v sociologijo I

Uvod v sociologijo I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Antić Gaber Milica

Predmet Uvod v sociologijo I postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi napori in empiričnimi študijami v zgodovini sociološke misli in aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Tematizira vprašanja odnosa posameznik – družba; vloga in položaj posameznika v različnih vsakdanjih praksah (otroštvo, mladostništvo, zrelo obdobje, starost) ter v različnih družbenih institucijah (šola, družine, birokratske in druge sodobne organizacije, totalne organizacije).

Izbrana poglavja iz / Selected chapters from:
- Apple, M. W.: Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992
- Bauman, Z.: Tekoča moderna. Ljubljana: Založba /*cf., 2000
- Beauvois, J.-L.: Razprava o liberalni sužnosti: analiza podrejanja. Ljubljana: Krtina, 2000
- Beck, U.: Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina, 2001
- Foucault, M.: Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana: Krtina, 2004
- Giddens, A.: Preobrazba intimnosti. Ljubljana: Založba /*cf., 2000
- Gillis, J. R.: Mladina in zgodovina. Šentilj: Aristej, 1999
- Goffman, E.: Stigma: zapiski o upravljanju poškodovane identitete. Maribor: Aristej, 2008
- Haralambos, M., in Holborn, M.: Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS, 1999, 2001, 2005
- Laval, C.: Šola ni podjetje: neoliberalni napad na javno šolstvo, Ljubljana: Krtina, 2005
- Sieder, R.: Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998
- Wacquant, L.: Zapori revščine. Ljubljana: Založba /*cf., 2008

Temeljna literatura in literatura za seminarje in vaje bo sproti ažurirana z novimi besedili relevantnimi za vsebino predmeta. Objavljena bo na začetku semestra.

Basic and seminar literature will be renewed with new relevant texts available, each time.