Uvod v študij slavistike

Uvod v študij slavistike

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

1. Zgodovinsko jezikoslovje: jezikovno spreminjanje: glasovna sprememba, analogija (izravnava, sorazmerje štirih členov), jeziki v stiku; nastajanje idiomov (kronolekti, geolekti, sociolekti); jezikovna raznolikost in jezikovna sorodnost; primerjalno jezikoslovje in rekonstrukcija jezika prednika (primerjalna metoda, metoda rekonstrukcije); jezikoslovne klasifikacije idiomov (genealoška, tipološka, sociolingvistična).
2. Praindoevropščina in indoevropska pradomovina, razselitev Indoevropejcev, delitev satem vs. kentum, indoevropske jezikovne veje, indoevropski jeziki, prabaltoslovanščina, praslovanščina in slovanska pradomovina, razselitev Slovanov.
3. Pregled praslovanskega jezikovnega sistema (slovnice in slovarja) po jezikovnih ravninah oz. jezikoslovnih disciplinah s posebnim ozirom na stanje v sodobnih slovanskih jezikih: glasoslovje (fonetika in fonologija), oblikoslovje (fleksijska morfologija), besedotvorje (derivacijska morfologija), skladnja (sintaksa) besedoslovje (leksikologija).
4. Praslovanščina in njeni stični jeziki po razselitvi Slovanov; Slavia continua in Slavia submersa; slovanski jeziki (genealoška in socilingvistična delitev, balkanska jezikovna zveza); stara cerkvena slovanščina kot prvi slovanski knjižni jezik; Brižinski spomeniki; slovanske kulture (Slavia Orthodoxa in Slavia Romana).