Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Zaključek študija

Študij na obeh stopnjah konča z zaključnim delom. Mentorji/mentorice zaključnih del so lahko vsi habilitirani učitelji/učiteljice na Oddelku , ki sodelujejo v programu.

Ime in priimek mentorice/mentorja 

Okvirna področja, s katerimi se ukvarjajo 

doc. dr. Maja Bitenc

Sociolingvistika, jezikovna variantnost in jezikovne spremembe, jezikovna stališča, jezik in identiteta, perceptivna dialektologija, etnografija govora 

izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič 

Slovenska književnost do moderne, literarna teorija (verzologija, stilistika, teorija fikcije), literatura in filozofija, literatura in teologija, literarno vrednotenje 

prof. dr. Miran Hladnik 

Leposlovje v časnikih do 1945 (z bibliografijo na Wikiviru) 

doc. dr. Damjan Huber 

Besedilna/stavčna fonetika slovenskega (javnega) govora, zaznava in (eksperimentalnofonetična) analiza (javnega) govora 

doc. dr. Andraž Jež 

Književnost in literarna teorija predmarčne dobe in mladoslovencev, modernizem in avantgarde na Slovenskem, literatura in politika, literatura in delavski razred, eksperimentalna literatura, socialna zgodovina literature 

prof. dr. Marko Juvan 

Literarna teorija in metodologija, primerjalna književnost in svetovni literarni sistem, literatura in politika, hibridni žanri, eksperimentalna literatura, modernizem in avantgarde na Slovenskem,  literatura in delavski razred, umetnost in literatura skvotov 

prof. dr. Simona Kranjc 

Skladnja in skladenjska stilistika, pragmatika, psiholingvistika (usvajanje in učenje jezika, razumevanje in tvorjenje besedila ...), analiza diskurza 

prof. dr. Irena Orel 

Zgodovinska leksikologija, leksikografija in terminologija, zgodovinsko oblikoslovje, zgodovinska skladnja, jezikovna analiza in primerjava starejših besedil. 

doc. dr. Darja Pavlič 

Slovenska poezija 20. in 21. stoletja, sodobna slovenska kratka proza, primerjalna zgodovina slovenske književnosti, teorija lirike, naratologija 

izr. prof. dr. Urška Perenič 

teorija književnosti, empirične in sistemske obravnave literature, slovenska književnost s poudarkom na 19. stoletju in 1. pol. 20. st. (zlasti vsakovrstno pripovedništvo in čitalniška dramatika), (nemško) žensko avtorstvo, prostorska literarna veda, literatura in mediji (zlasti prenosi literature v radijski, filmski, televizijski medij) 

prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol 

Slovenska dramatika in gledališče, teorija drame, mladinska književnost, literatura in mediji,  recepcija književnosti, bralec, medkulturni stiki 

izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina 

Najrazličnejše teme s področja slovenščine kot neprvega jezika, torej slovenščine kot J2, TJ ter njunega poučevanja 

prof. dr. Vera Smole 

Sinhron opis in/ali diahrona razlaga nastanka slovenskih narečnih govorov (glasoslovje in naglas, oblikoslovje, leksika s frazeologijo, skladnja), kartiranje narečnih pojavov v spletni aplikaciji (izdelava narečnih atlasov z že zbranim narečnim gradivom), sociolingvistične raziskave neknjižnih zvrsti (raba, mestne govorice, medgeneracijske razlike)

prof. dr. Mojca Smolej 

Govorjeni diskurz (skladnja), publicistični jezik (zgodovina in sodobno stanje), strokovni in znanstveni jezik (zgodovina in sodobno stanje), jezikovna stilistika, skladnja 

prof. dr. Marko Stabej 

Besediloslovje in besedilna stilistika, sociolingvistika, jezikovno načrtovanje in jezikovna politika, zgodovina slovenskega knjižnega jezika 

doc. dr. Saška Štumberger 

Pravopisje, slovaropisje, besedotvorje, spol v jeziku, novejša leksika

prof. dr. Hotimir Tivadar 

Fonetika in fonologija s pravorečjem, javno govorno nastopanje (mediji), norma in kodifikacija 

izr. prof. dr. Jerica Vogel 

Didaktika slovenskega jezika (SJ) kot prvega/maternega jezika; razvijanje sporazumevalne, jezikovne in kulturne zmožnosti; tvorjenje besedila; modeli jezikovnega pouka, preverjanje in ocenjevanje; učiteljev in učenčev govor v razredu; delo s posebnimi skupinami učencev pri pouku SJ   

prof. dr. Alojzija Zupan Sosič 

Sodobni slovenski roman, slovenska pripoved, teorija pripovedi, slovenska poezija, slovenska ljubezenska in erotična književnost, spolna identiteta, literarna interpretacija 

red. prof. dr. Alenka Žbogar 

Didaktika književnosti, recepcija slovenske književnosti, mladi bralci, šolsko branje književnosti, bralne strategije, digitalno branje, sodobna slovenska kratka proza v šoli, književnost na maturi, problemsko-ustvarjalni pouk književnosti, nove metode in oblike dela pri pouku književnosti

prof. dr. Andreja Žele 

Morfologija slovenskega jezika, leksikologija, leksikografija, terminologija, slovnične kategorije, slovnična razmerja