Zgodovina latinskega jezika 1

Zgodovina latinskega jezika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, izr. prof. dr. Movrin David, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predavanja se izvajajo v dveletnem ciklu za dva letnika (2. in 3.) skupaj in so zasnovana kot pregled zgodovinskega ustroja latinskega jezika, urejen po ravninah:

1) Zgodovina jezika:
- Latinščina in indoevropski jeziki
- Razdelitev latinščine po časovnih razdobjih
- Latinska pisava
- Latinščina in romanski jeziki

2) Glasoslovje:
- Indo-evropski glasovni sestav
- Spremembe podedovanih glasov v latinščini
- Samoglasniška dolžina
- Naglas in z njim povezane spremembe
- Soglasniške spremembe (posamezni glasovi, skupine)

3) Oblikoslovje:
- Oblikotvorne prvine v indo-evropskih jezikih
- Imensko oblikoslovje
- Zaimki
- Glagol

4) Skladnja: izbrane teme, katerih cilj je spoznavanje ustroja skladenjske ravnine latinskega jezika z vidika različnih teoretskih pristopov; primeri obravnavanih tem:
- Skladnja latinskega samostalnika
- Skladnja latinskih neosebnih glagolskih oblik

Temeljna študijska literatura:
M. Babic, Zgodovinsko glasoslovje in oblikoslovje latinskega jezika; Ljubljana 2004, str. 5-115
Bennet, C. E. Syntax of Early Latin. Hildesheim, 1966.
Claskson, J., Language and Society in the Greek and Roman Worlds, Cambridge 2015.
Herman, J., in R. Wright. Vulgar Latin. Pennsylvania State University Press, 2000.
J. B. Hofmann – A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik; München 1965, str. str. 529-679
E. C. Woodcock, A New Latin Syntax, Cambridge (Mass.), 1959, str. 166-213.
J. Clackson, G. Horrocks: The Blackwell History of the Latin Language. Malden-Oxford-Victoria 2007.

Dodatna literatura:
P. Baldi, The Foundations of Latin, Berlin in New York 1999, str. 1-46
Bauer, B. Archaic Syntax in Indo-European: the Spread of Transitivity in Latin and French. Berlin in New York, 2000.
A. Ernout - F. Thomas, Syntaxe latine, Pariz 1972, str. 277-420
H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990 (elektronska izdaja: http://cybergreek.uchicago.edu/cgi-bin/philo/navigate.pl?lss.0)
F. Sommer - R. Pfister: Handbuch der lateinischen Laut-und Formenlehre, Heidelberg 1977, str. 39-126
Janson, Tore: A Natural History of Latin. Oxford 2004.