Didaktika zgodovine I

Didaktika zgodovine I

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:45

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

1. Didaktično-metodična zasnova učnih ur.
2. Vrste in oblikovanje učnih ciljev (Bloomova in posodobljena Bloomova taksonomija).
3. Didaktična redukcija in struktura učne vsebine.
4. Učne oblike (frontalna, individualna, parna, skupinska).
5. Učne in motivacijske tehnike.
6. Učne metode (metoda razlage in razgovora, metoda slikovne in besedne demonstracije, metoda demonstracije predmetov, zvočnih posnetkov in gibljivih slik, metoda izkustvenega učenja, metoda aktivne ustne zgodovine, metoda dela s slikovnimi in pisnimi viri, predmeti, zvočnimi posnetki in gibljivimi slikami).
7. Zapisi učne snovi (metoda grafičnih izdelkov).
8. Izbor in uporaba (elektronskih) učnih sredstev.
9. Letno in dnevno načrtovanje pouka zgodovine.
10. Priprava pisnih učnih priprav.

Študentje hospitirajo pri učnih urah zgodovine na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah.