Plakat s stolom: Mati, vestnosti bi

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Več o oddelkih

Več informacij o oddelkih

Informativna dneva za dodiplomske študijske programe (1. stopnja) v petek in soboto (16. in 17. februarja 2024). Razpored predstavitev študijskih programov po oddelkih najdete  na tej strani.

Študij na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko usposablja študentke in študente za poklicno delo na različnih področjih aktivne rabe, raziskovanja ter poučevanja angleškega jezika in književnosti v angleškem jeziku. Diplomantke in diplomanti programov Anglistika izkazujejo poglobljeno poznavanje angleškega jezikovnega sistema, zmožnosti dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika, znanja na področju medkulturnega sporazumevanja ter poznavanje književnosti in kultur različnih angleško govorečih skupnosti. Na obeh stopnjah študija je angleški jezik in književnost mogoče študirati na eno- ali dvopredmetni smeri, pri čemer je na magistrskem študiju potrebno izbrati še med pedagoško in nepedagoško smerjo. Pedagoška usmeritev študentke in študente usposablja za uspešno poučevanje angleškega jezika in književnosti kot tujega jezika v slovenskem prostoru.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Anglistika si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Video:

This House Regrets the Narrative of Soldiers as Heroes 

Študij arheologije je zasnovan celovito in interdisciplinarno ter omogoča kakovostno, mednarodno primerljivo izobrazbo iz vseh sodobnih arheoloških znanj in veščin. Posebna pozornost je namenjena praktičnemu usposabljanju v arheoloških terenskih in laboratorijskih metodah. Teoretski, metodološki in strokovni predmeti s področja arheologije in z njo povezanih humanističnih, naravoslovnih in tehniških ved študentom in študentkam nudijo vse ključno znanje in veščine za kvalitetno strokovno in raziskovalno delo na arheološkem področju, na področju vrednotenja in varovanja arheološke dediščine, prostorskega načrtovanja ter za strokovno delo v kulturnih in turistično-promocijskih dejavnostih.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Arheologija si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Posebna spletna stran za informativne dneve:

Video:

Najdete nas tudi na družbenem omrežju:

Osrednji motiv poučevanja in proučevanja na tem oddelku ni zgolj spoznavanje azijskih kultur, tradicij, jezikov in pisav, temveč prek njihovega spoznavanja predvsem razmislek o lastnih sistemih vrednot in mišljenjskih vzorcev, vezanih na specifično kulturno okolje in s tem razmislek o univerzalnih aspektih človeških družb. Površinsko dojemanje 'drugačnosti' se vse prevečkrat lahko odrazi v nezaupanju ali celo v odkritem odklanjanju; le poglobljen in teoretsko podkrepljen uvid v tuje kulture in tradicije pa omogoča širše razumevanje in sprejemanje družbenih vzorcev delovanja, ki so drugačni od naših. Samo s temeljitim poznavanjem drugih lahko spoznamo tudi sami sebe, saj nam šele izstop iz lastnih struktur dojemanja omogoča zares razumeti lastno pozicijo v heterogenem vesolju človeških kultur in tradicij.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Azijske študije si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo usposablja za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, zbiranjem, urejanjem, hrambo in posredovanjem zapisanega znanja v vseh oblikah. Študij je namenjen tudi tistim, ki jih zanima raziskovanje knjige kot medija ter raziskovalni vidiki organizacije znanja. Diplomanti in diplomantke se lahko zaposlijo v knjižnicah, informacijskih centrih, založbah, pa tudi drugih okoljih, kjer je potrebno znanje s področja organizacije informacij.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Bibliotekarstvo in informatika na dodiplomskem študiju si na tej strani oglejte Predstavitveni zbornik.

Video, ki smo ga ob letošnjih informativnih dnevih pripravili na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo za študijski program Bibliotekarstvo in informatika, si lahko ogledate tukaj

Študij etnologije in kulturne antropologije skozi teorijo in prakso študente in študentke seznanja z načini življenja v vsej njihovi raznolikosti: tako v sedanjosti kot v preteklosti, tako v soseščini kot na drugih kontinentih, tako v ruralnem kot v urbanem okolju. Študenti in študentke spoznavajo tradicijske prakse, a tudi najsodobnejše oblike izražanja, delovanja in sodelovanja ljudi, od navideznih nepomembnosti vsakdanjega življenja do prelomnih trenutkov posameznika in družbe.

Zakaj študirati etnologijo in kulturno antropologijo na FF v Ljubljani?

Oddelek deluje že od leta 1940 ter se uvršča ob bok sorodnim oddelkom v Evropi. Najdaljša tradicija oddelka v Sloveniji pomeni tudi najdaljše spremljanje znanstvenih tokov, zagotavlja znanstveno in pedagoško kakovost, prinaša gostovanja priznanih tujih strokovnjakov in ponuja izdatno gradivo v dokumentacij in knjižnici oddelka ter številne povezave z drugimi ustanovami v Sloveniji.

Slovenska etnologija in folkloristika sta se tradicionalno največ ukvarjali s slovenskim etničnim prostorom, s kulturno antropologijo leta 1991 pa se je oddelek številčno okrepil in še močneje odprl v svet v teoretskem, izkustvenem in projektnem smislu.

Sposobnost premišljevanja o časovno in prostorsko bližnjih in daljnih ljudeh, skupnostih in družbah, vživljanje v različne svetove je najpomembnejša »dodana vrednost« etnologije in kulturne antropologije v globaliziranem in vse bolj tudi virtualnem svetu. Vključuje razumevanje najrazličnejših sorodstvenih in religioznih sistemov, prava, izročil, jezikov, ustnega in telesnega izražanja, vrednot in motivov, idolov in idealov, časti in sramu, tehnologije, znanja, prežemanj z naravnim okoljem, selitev, migracij, odnosov med spoloma in tako dalje.

V primerjavi s sorodnimi oddelki v tujini daje študijski program etnologije in kulturne antropologije na Univerzi v Ljubljani velik poudarek terenskemu delu v obliki vaj in delavnic. Študentje izvajajo eno- ali večdnevna raziskovanja po Sloveniji ali v tujini (Hrvaška, Italija, Maroko). Skozi obvezno praktično usposabljanje se študenti in študentke seznanijo z delom v domačih in tujih raziskovalnih, kulturnih in drugih državnih in civilnodružbenih ustanovah ter se na ta način lažje odločijo o bodoči poklicni poti.

Številne pogodbe o sodelovanju s tujimi univerzami omogočajo našim študentom, da del študija izvedejo v tujini (Španija, Francija, Velika Britanija, Hrvaška itd.).

Vsebina in izvedba študija ter prostorski pogoji oddelka spodbujajo zelo osebne odnose med pedagogi in študenti, kar se pokaže tudi pri tutorstvu ali na občasnih druženjih, ki jih organiziramo kar na zelenici pred stavbo na Zavetiški 5 v Ljubljani. Verjamemo v Univerzo kot umno in solidarno skupnost profesorjev, profesoric, študentov in študentk.

Kaj vključuje študij etnologije in kulturne antropologije?

Široka paleta predmetov in povezav z drugimi oddelki omogoča številne specializacije na višjih stopnjah študija in zaposlitve v kulturnih ustanovah, množičnih medijih, založništvu, turizmu, obrti, zdravstvu, politiki in administracijah, podjetništvu, naravovarstvu, umetnosti, trgovini in seveda v znanosti, povsod skratka, kjer potrebujejo znanja o organiziranju in razmišljanju ljudi.

Natančen opis študijskega programa Etnologije in kulturne antropologije na dodiplomski stopnji najdete v Predstavitvenem zborniku.

Kaj počnejo slovenski etnologi, folkloristi kulturni antropologi?

 

Posnetek predstavitve oddelka najdete tukaj.

Filozofija spada med temeljne in ustanovitvene stroke Filozofske fakultete, danes pa ima v intelektualnem globusu predvsem vlogo orientacije v svetu. Študij filozofije se izvaja kompleksno in celostno, saj so pri študiju kakovostno predstavljene vse poglavitne usmeritve filozofije pri nas in po svetu. Študij poteka na treh stopnjah, pomeni pa tudi srečanje z modrostjo kot vednostjo o človeku in svetu, ki se oblikuje v umetnostih, znanostih in tudi v religijah (mitologijah) in ni vezana izključno na univerzo. Oddelek s posebnim poudarkom na kulturi in etiki na inovativen način opredeljuje razmerje filozofije do humanističnih in družbenih ved pa tudi do družbe nasploh. Raziskovalno se Oddelek za filozofijo ponaša s programsko skupino, ki sodi v sam vrh znanstvenega raziskovanja na Slovenskem, s svojimi uveljavljenimi raziskovalci pa se prepričljivo postavlja tudi na  najvidnejše mesto na svetovnem prizorišču. Pedagoški program izobražuje učitelje in učiteljice filozofije v gimnazijah in vseh drugih šolah prve in druge stopnje, kjer nastopajo filozofske vsebine.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Filozofija na dodiplomskem študiju si na tej strani oglejte Predstavitveni zbornik.

Geografija je veda, ki proučuje, ugotavlja in razlaga zakone o vzročni in funkcijski povezanosti pojavov na Zemljinem površju (v prostoru) in njihovi prostorski soodvisnosti. S svojim kompleksnim pojmovanjem pokrajinske stvarnosti je pomemben razlagalec različnih procesov, ki potekajo v sodobnem svetu. Zato ima geografija poseben družbeni pomen v znanosti, praksi in vzgoji. Oddelek za geografijo ima tako s svojim pedagoškim in razvejanim znanstvenoraziskovalnim delom pomembno vlogo pri izobraževanju in vzgoji mladih geografov in geografinj, pri razvijanju novega znanja kot tudi pri njegovem prenosu v prakso.

Več informacij o Oddelku >

Vodič za študente in študentke - Informacije za prihodnje študente.

Za več informacij o študijskem programu Geografija na dodiplomskem študiju si na tej strani oglejte Predstavitveni zbornik.

Video: 

Program germanistike omogoča intenzivno spoznavanje nemškega jezika ter kultur in književnosti nemško govorečih skupnosti. Pester nabor predmetov omogoča usvajanje širokega spektra medkulturnih sporazumevalnih zmožnosti v nemščini. Za pridobitev širših jezikovnih in kulturnih kompetenc nudi program germanistike poleg nemščine še usposabljanje v drugem germanskem jeziku, v nizozemščini ali švedščini. Oba programa dajeta temeljno humanistično izobrazbo in usposabljata za delovanje na najrazličnejših področjih, ki so v stiku z nemškim prostorom.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu

 • Germanistika (enopredmetna in dvopredmetna smer)

si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Na oddelku delujeta še Lektorat za nizozemski jezik in kulturo ter Lektorat za švedski jezik in kulturo.

Informativna zgibanka

Video:

Najdete nas na družbenih omrežjih:

Oddelek za klasično filologijo sodi med ustanovne oddelke Filozofske fakultete. Posveča se jezikoma, kulturi in zgodovini civilizacij stare Grčije in Rima ter ponuja eno najbolj raznolikih in interdisciplinarnih izobraževalnih izkušenj v okviru sodobne humanistike. Temeljno področje študija na oddelku sta latinski in grški jezik, književnost in kultura v vseh obdobjih od zgodnje antike do sodobnosti, dodatno pa ponuja tudi usmeritev v študij novogrškega jezika in kulture. Oddelek za klasično filologijo je tesno vpet v slovensko kulturno življenje, ima bogato mednarodno dejavnost, živahno študentsko skupnost in tesne povezave s sorodnimi področji, ki se dotikajo antike, srednjega veka, renesanse, recepcije antične kulture in sodobne Grčije. Tekom študija si študenti in študentke poleg temeljite jezikovne izobrazbe pridobijo tudi znanje antične politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije in mitologije ter vsakdanjega življenja; pri tem razvijejo miselno doslednost, analitično sposobnost ter intelektualno širino, potrebno za poklice enaindvajsetega stoletja.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskih programih: 

 • Antični in humanistični študiji,
 • Grški jezik, književnost in kultura,
 • Latinski jezik, književnost in kultura 

na dodiplomskem študiju si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

12 razlogov za študij klasične filologije >

Evropski magisterij iz klasičnih kultur >

Namen študija je bodočim diplomiranim muzikologom in muzikologinjam posredovati dovolj širok vpogled v temeljna vprašanja vede o glasbi. Ta segajo od raziskovanja glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, do vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbe kot dejavnosti in umetnosti. Osrednja naloga programa je diplomante in diplomantke naučiti samostojno in kritično presojati glasbena vprašanja ter obvladovati tehnike sporočanja in argumentiranja.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Muzikologija (enopredmetna in dvopredmetna smer) na dodiplomskem študiju si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko se ukvarjamo z vzgojo in izobraževanjem, ki poteka skozi celotno življenje in v različnih okoliščinah. S študijem pri nas boste na teoretski in praktični ravni spoznavali procese vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh šolskega sistema (od predšolske vzgoje do visokega šolstva) ter formalno in neformalno izobraževanje odraslih. Pridobili boste znanja, potrebna za razumevanje, osmišljanje in izvajanje različnih vzgojnih, izobraževalnih in učnih procesov in praks, pedagoško/andragoško vodenje osebja in institucij, znanja, potrebna za razvoj in raziskovanje področja vzgoje in izobraževanja ter ustrezna interdisciplinarna znanja za kakovostno delo na področju vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Pedagogika in andragogika (enopredmetni in dvopredmetni študijski program) na dodiplomskem študiju si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Informacije za bodoče študente > 

Video:

S študijem prevajalstva študentom in študentkam omogočamo, da dosežejo ustrezno raven osveščenosti, znanja in spretnosti, ki so potrebni za uspešno prevajalsko delo. Na dodiplomskem študiju študenti in študentke pridobijo tudi nekaj osnov tolmačenja, sicer pa je tolmačenje zasnovano kot drugostopenjski magistrski študijski program. Prvostopenjski študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin. Študentje in študentke z njimi pridobijo večplastno znanje v slovenščini, angleščini in izbranem tretjem jeziku (nemščini, francoščini ali italijanščini), usvojijo pa tudi osnovne prevajalske veščine. Diplomanti in diplomantke najdejo zaposlitev na različnih področjih - v mednarodnih podjetjih in organizacijah, na različnih predstavništvih, v turizmu in povsod tam, kjer je zaželeno medkulturno znanje.

Več informacij o Oddelku >

Študentski projekti Oddelka za prevajalstvo: 

Video:

Najdete nas na družbenem omrežju:

Študijski program posreduje študentom in študentkam znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa tudi problematiki slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno delo v medijih, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko, v širšem smislu pa tudi za delo, ki ni v neposredni zvezi z literarnim besedilom, kot je organiziranje domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov, predstavljanje različnih ustanov v javnosti (PR) ali pisanje reklamnih sporočil.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetna in dvopredmetna smer) si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Oddelek spada med ustanovne enote Filozofske fakultete in je edina enota Univerze v Ljubljani s celostno zasnovano pedagoško in raziskovalno infrastrukturo na področju jezikoslovnih znanosti. V njegovem okviru se poučujejo in preučujejo tri veje sodobnega jezikoslovja: diahrono usmerjeno primerjalno jezikoslovje (indoevropskih jezikov), sinhrono usmerjeno splošno jezikoslovje in uporabno jezikoslovje. Študente in študentke se poučuje več starih ali starinskih indoevropskih jezikov (sanskrt, stara perzijščina, avestijščina, hetitščina, gotščina, stara irščina, litovščina, albanščina …) ter v okviru lektorata in kot primer neindoevropskega jezika tudi madžarščina. Poleg te filološke usmeritve se študenta in študentko izobražuje v teoriji jezika različnih teoretičnih modelov (zgodovinsko jezikoslovje, opisno jezikoslovje, tvorbeno jezikoslovje, sociolingvistika …). Kot priložnost za obštudijsko dejavnost na Oddelku delujeta indološki prevajalski krožek in sanskrtska gledališka skupina.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskih programih: 

 • Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni),
 • Splošno jezikoslovje (dvopredmetni),

si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Video:

Cilj prvostopenjskega študija psihologije je opremiti študenta ali študentko z osnovnim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti. Študent ali študentka spozna glavne teorije in metode v psihologiji, pridobi osnovne psihološke spretnosti in spozna osnove raziskovanja v psihologiji. Ta znanja so osnova za strokovno delo in za nadaljnje izobraževanje ter izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija na drugi stopnji študija psihologije.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Psihologija (enopredmetni) si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Najpogostejša vprašanja o študiju psihologije > 

Video:

Romanistika na Univerzi v Ljubljani nadaljuje devetdesetletno tradicijo spoznavanja romanskih jezikov (francoskega, italijanskega, španskega, romunskega in portugalskega) in književnosti ter bogatih kulturnih izkušenj romanskega sveta v najširšem kontekstu. Študijsko in raziskovalno je usmerjena v sodobne družbene potrebe posredovanja teoretičnih in aplikativnih znanj, tudi v povezavi z drugimi humanističnimi in družboslovnimi področji.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskih programih:

 • Španski jezik in književnost (dvopredmetni);
 • Francistika (dvopredmetni);
 • Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni)

si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Video:

francoska Les Théâtreux: zadnja predstava Hot Jazz,

italijanska Maschere nude: zadnji multimedijski projekt PAVZA ,

španska gledališka skupina Hipercloridria s predstavo Microteatro confinado en tiempos de Covid (2021).

Na Oddelku delujeta tudi sledeča lektorata:

Ob spoznavanju posameznih slovanskih jezikov, literatur in kultur se na oddelku ukvarjamo tudi s proučevanjem odnosov med njimi, raziskujemo vlogo in pomen slovanskih kultur v evropskem in širšem okviru. Na stičišču evropskih kultur vzpodbujamo ustvarjalno komunikacijo, ki temelji na poznavanju in spoštovanju zgodovinskih, družbenih in kulturnih raznolikosti ter avtentičnih identitet slovanskega sveta. 

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskih programih:

 • Češki jezik in književnost (dvopredmetni),
 • Južnoslovanski študiji (dvopredmetni),
 • Polonistika (dvopredmetni),
 • Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni),
 • Rusistika (dvopredmetni),
 • Slovakistika (dvopredmetni),

si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Informacije za dijake in dijakinje >

Video:

Najdete nas tudi na družbenem omrežju:

Slovenistični programi ponujajo temeljito vedenje o slovenskem jeziku in slovenski literaturi. Usposabljajo za poučevanje slovenščine, za raziskovanje, publicistično, uredniško delo in druge dejavnosti v humanistiki in družboslovju. Slovenistični študij razvija zavest o današnjem in nekdanjem pomenu slovenskega jezika, literature in kulture za slovenski prostor, nacionalno identiteto in medkulturno povezovanje. Študentke in študenti spoznavajo in raziskujejo opremljenost slovenščine za različna področja rabe (tiskani in elektronski mediji, kulturne ustanove, državna uprava, promocija literature …) ter razvijajo bralne, interpretativne in širše kulturne kompetence.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Slovenistika (enopredmetna in dvopredmetna smer) si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Predstavitev Univerzitetnega študijskega program prve stopnje Slovenistika.

Oddelek za sociologijo razvija kvalitativno sociologijo na stičišču med družboslovnim in humanističnim pristopom. Poudarek je na sociološki analizi kulture v širokem pomenu besede, od umetniških praks, popularne kulture in medijev, prek ideologij v vsakdanjem življenju do religij. Študente in študentke usposabljamo za kritično analizo vseh oblik sporočil, besedilnih, vizualnih in glasbenih. To jim daje razgledanost in široke kompetence za delo v kulturnih ustanovah, medijih, državni upravi pa tudi v politiki in nevladnih organizacijah. Na prvi stopnji študija se lahko odločite za enopredmetni študij sociologije kulture ali za dvopredmetni študij sociologije. Enopredmetni študij ponuja širši nabor specialističnih predmetov iz sociologije kulture, dvopredmetni program pa v kombinaciji s še enim dvopredmetnim študijskim programom omogoča širšo zaposljivost. Na drugi stopnji študija je poleg nadgradnje znanj in metodologije na področjih sociologije in sociologije kulture možna usmeritev v učiteljski poklic.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskih programih:

 • Sociologija (dvopredmetni)
 • Sociologija kulture (enopredmetni)

 si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki govori o spomenikih likovne umetnosti, o tem, s kakšnimi zunanjimi oblikami so bili izraženi, s kakšnimi vsebinami so bili zaznamovani in v kakšnem okolju so nastali. Ker je umetnostna zgodovina v svojem bistvu zgodovina idej, ki so dobile likovno podobo, se umetnostna zgodovina tesno povezuje z drugimi humanističnimi vedami, zlasti z zgodovino, arheologijo, filozofijo, literarno zgodovino, sociologijo. Študijski program usposablja za delo v javnih in zasebnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, propagiranjem, raziskovanjem in varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Umetnostna zgodovina (enopredmetna in dvopredmetna smer) si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta oz. diplomantko. Študentom in študentkam omogoči, da si pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela, ki dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomantke in diplomanti so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, pa tudi prepoznavanje sodobnega političnega in družbenega dogajanja ter njegovega kritičnega vrednotenja. Pridobljene kompetence diplomantu oz. diplomantki omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

Več informacij o Oddelku >

Za več informacij o študijskem programu Zgodovina (enopredmetna in dvopredmetna smer) si na tej strani oglejte izbrani Predstavitveni zbornik.

Povezave na družbene medije:

Twitter

Youtube

Facebook Slovenska zgodovina/Slovene History

Facebook Središče za javno zgodovino/Centre for Public History

Šport ima na Filozofski fakulteti dolgoletno tradicijo in velja za vzor urejenosti športa na univerzitetni ravni v Sloveniji. Predmet Šport in humanistika na Filozofski fakulteti je ovrednoten z 5 ECTS krediti in je ponujen kot splošno izbirni predmet na 1. stopnji (izbrana poglavja iz sociologije I., izbrana poglavja iz filozofije športa ter telesne prakse z izbranimi poglavja iz medicine športa) in na 2. stopnji študija (izbrana poglavja iz zgodovine športa in izbrana poglavja iz sociologije II.). Za pridobitev kreditov morajo študentje in študentke opraviti teoretični in praktični del (izbira več kot 40 športnih zvrsti). Poleg predmeta se študentje in študentke lahko vključujejo v brezplačne in plačljive programe ponujenih športnih zvrsti, ki potekajo vsakodnevno na več lokacijah, lahko izbirajo tečajno ali redno vadbo ter sodelujejo na tekmovanjih.

Več informacij o Enoti za šport >

Urnik pedagoške enote za šport