Biblija in slovenska literatura

Biblija in slovenska literatura

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Vid

Opredelitev specifičnega literarnega statusa Biblije kot svetega pisma v razmerju do literature kot fikcije.
Pregled zgodovine nastanka oziroma kanonizacije, prevajanja (Septuaginta, Hieronim, Luther, Buber in Rosenzweig) in razlage Biblije (znotrajbiblična in zunajbiblična; apostol Pavel, Filon Aleksandrijski, Talmud, Avguštin, srednjeveška quadriga, Luther, Calvin, moderna historična kritika) od antike do zdaj.
Vzorci literarnega branja Biblije.
Branje del piscev, ki se navezujejo na Biblijo v slovenski literaturi (Prešeren, Gregorčič, Murn, Cankar itn.).

- Robert Alter in Frank Kermode (ur.), The Literary Guide to the Bible. London 1987
- Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998
- R. J. Coggins in J. L. Houlden (ur.), A Dictionary of Biblical Interpretation. London 1990
- Robert M. Grant & David Tracy, Kratka zgodovina interpretacije Biblije. Ljubljana 2000
- Janko Kos, Recepcija Biblije v slovenski literaturi. Bogoslov¬ni vestnik 1997, št. 1–2, 151–158
- James L. Kugel, The Idea of Biblical Poetry. Parallelism and Its History. Baltimore in London 1998 (1. izd. 1981)
- André LaCocque in Paul Ricoeur, Misliti Biblijo. Ljubljana 2003
- David Norton, A History of the Bible as Literature, 1. zv.: From Antiquity to 1700, Cambridge–New York–Melbourne 1993
- Vid Snoj, Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana 2012
- Roland H. Worth (ur.), Bible Translations. A History through Source Documents. Jefferson, North Carolina, in London 1992