Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature

Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, prof. dr. Matajc Vanesa

Seminar obsega uvodne teoretske in literarnozgodovinske vpoglede v specifike moderne v ožjem smislu: obdobja fin de siecle, the Turn of the century, die Moderne ter obdobja modernizma v zgodovini literature, povezanosti in razlike znotraj literature po letu 1860 ter zaris širših kontekstov literarne modernosti v nekaterih vidikih kulturne zgodovine in zgodovine idej . Sledi snov, ki jo obsegajo izbrane seminarske teme: te v seminarskih nalogah obravnavajo literarna besedila z vidikov literarnih smeri, tokov in gibanj, ki jih ustvarjata moderna in modernizma. Posamezne teme torej vkljucujejo problematike simbolizma, nove romantike in dekadence, modernizma (ki vkljucuje tudi nekatere snovi historicnih avantgard kot literarnih gibanj) ter filozofsko-literarnega toka eksistencializma. Izbrane seminarske teme obravnavajo znacilna literarna besedila pripovedništva (romana in kratke proze), lirike in dramatike. Obravnave so osredinjene na povezavo literarnozgodovinskih vidikov z morfološkimi (motivno-tematskimi, tekstno-strukturnimi in stilnimi) vidiki literarnih besedil. S tem se seminarji dopolnjujejo s predavanji iz literarne zgodovine, literarne teorije in primerjalne književnosti.

Vivian Liska, Astradur Eysteinsson (ur.). Modernism. (A comparative history of literatures in European languages, vol. 21.) Amsterdam, Philadelphia, 2007. Vol. 1. 544 str.
Peter Childs: Modernism. London, New York: Routledge, 2000.
Harold Bloom, Zahodni kanon. Ljubljana 2003. 441 str.
Stefan Simonek: Distanzierte Nähe : die slawische Moderne der Donaumonarchie und die Wiener Moderne. Bern [etc.]: Lang, 2002
John Neubauer, Marcel Cornis-Pope (ur.). History of the literary cultures of East-Central Europe : junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins, 2004-2010.
Anna Balakian. The fiction of the poet : from Mallarmé to the post-symbolist mode. Princeton, NJ : Princeton university press, 1992
Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str.
Nicholas Roe (ur.). Romanticism: an Oxford guide. Oxford ; New York, 2005. 743 str.