Obča zgodovina v zgodnjem novem veku

Obča zgodovina v zgodnjem novem veku

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Vsebina

Koncept zgodnjega novega veka; oblikovanje zgodnjenovoveške države; demografska gibanja od 1300 do 1750 v Evropi in v svetu; gospodarstvo Evrope v 16. stoletju; geografska odkritja Evropejcev; neevropski svet v času evropske ekspanzije; nastanek kolonialnih imperijev; posledice evropskih odkritij; humanizem in renesansa; tisk in medijska revolucija; reformacije v Evropi; protireformacija in katoliška reforma; temeljne poteze notranje in zunanje politike v 16. stoletju; neevropske države, družbe in kulture v 16. stoletju in njihov stik z evropsko kulturo; gospodarski zastoj in kriza Evrope v 17. stoletju; notranja in zunanja politika v Evropi v prvi polovici 17. stoletja; absolutizem; angleški parlamentarizem; laicizacija politike; gospodarstvo v 17. stol; merkantilizem; svetovna trgovina in prva globalizacija; religija v 17. stol.; nastanek nove znanstvene paradigme; družbene skupine in družbeni konflikti v zgodnjenovoveški Evropi; socialno discipliniranje in spreminjanje vedenjskih vzorcev; kultura elit, ljudska kultura in vsakdanje življenje v predindustrijski Evropi; odnosi med spoloma in odnosi med generacijami od 16. do 18. stoletja; telo, zdravje, bolezen in medicina v zgodnjenovoveški Evropi; notranja in zunanja politika v Evropi v prvi polovici 18. stoletja; neevropske države, družbe in kulture v 17 in prvi polovici 18. stoletja.