Slovensko ustno slovstvo

Slovensko ustno slovstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Klobčar Marija, prof. dr. Mencej Mirjana

Predmet je namenjen temeljiti seznanitvi študentov s slovenskim ustnim slovstvom. Temeljno vsebinsko vodilo predavanj je, da je ljudska duhovna kultura ena od najmarkantnejših in najtransparentnejših oblik spoznavanja etničnih značilnosti, ki so temelj etnološkega študija.
Ustno slovstvo kot poetološka struktura (zgradba, jezikovna in glasbena ali odrska oblika, slog in način izražanja). Ustno slovstvo kot sinkretična ustvarjalnost (jezikovno, glasbeno, ritualno, mimično, plesno povezovanje del v končno celoto). Ustno slovstvo kot družbeni pojav (vpliv življenjskega okolja, družbenih sprememb, zaprtost ali odprtost folklornega okolja, vloga posameznika in skupin na spontano ustvarjalnost in vpliv ustvarjalcev na okolje ter analiza nosilcev posameznih ustvarjalnih procesov). Spoznavanje žanrov ljudske besedno-glasbene ustvarjalnosti in spoznavanje specifičnih vzorcev in oblik ustvarjalnosti. Poslušanje zvočnega gradiva, analiziranje in klasificiranje ter terensko delo. Prenos spoznanj ob slovenskem gradivu na identično gradivo drugih etnij in narodov in obratno. Spoznavanje temeljnih pojmov: ljudsko, popularno, folklorno, trivialno, množično itd. in umestitev teh pojmov v domači in tuji strokovni literaturi. Spoznavanje slovenske tradicijske slovstvene folklore – povedk, pravljic, pesmi, kratkih folklornih obrazcev.

1. Levy Zummwalt Rosemary 1988: American Folklore Scholarship. Bloomington 1988. Izbrana poglavja: str. 99-120.
2. Stanonik Marija 2004: Slovstvena folkloristika. Ljubljana: Založba ZRC.
3. Terseglav Marko 1987: Ljudsko pesništvo. DZS, Ljubljana 1987. 150 str.
4. Valens Vodušek 2003: Etnomuzikološki članki in razprave. (Izbrana poglavja). ZRC SAZU, Ljubljana 2003. Str. 21-22; 23-25; 26-35; 78-87.