Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Večjezičnost in medkulturnost

Na Centru za pedagoško izobraževanje si prizadevamo za promocijo poučevanja in učenja tujih jezikov ter razvijanja medkulturne ozaveščenosti. Za dijake in dijakinje, študente in študentke ter drugo zainteresirano javnost razpisujemo celoletne tečaje 31 tujih jezikov, organiziramo poletne šole tujih jezikov, po načelu raznojezične usmerjenosti in v smislu pluralističnih pristopov združenih po jezikovnih družinah, in izvajamo izpite iz 23 tujih jezikov. Za učitelje in učiteljice v osnovnih in srednjih šolah ter za visokošolske učitelje in učiteljice pa ponujamo delavnice in seminarje s področja več- in raznojezičnosti ter medkulturnosti. Sodelujemo tudi pri projektu Jeziki štejejo (JEŠT) s ciljem priprave smernic, ki bodo v pomoč pri vzpostavitvi raznojezičnosti naklonjenega izobraževalnega okolja na celotni šolski vertikali.

Termin izvedbe: 5. 2. 2022 (prijava) in po dogovoru

Število ur: 8

Število udeležencev/udeleženk: 15

Predavateljici: dr. Mojca Leskovec, Iva Klemenčič

Ciljna skupina: učitelji/ce neobveznega izbirnega predmeta nemščina kot drugi tuji jezik v osnovnem izobraževanju; učitelj/ice nemščine kot drugega tujega jezika v srednjem splošnem in strokovnem ter poklicnem izobraževanju

Temeljni cilji seminarja:

 • pregledati opredelitve razno- in večjezičnosti ter razno- in medkulturnosti v mednarodnih in nacionalnih dokumentih,
 • ozavestiti obstoj enotne sporazumevalne zmožnosti, pri kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo,
 • spoznati dopolnitve k dokumentu SEJO glede raznojezičnosti in -kulturnosti (2018),
 • spoznati in ponotranjiti opisnike virov za aktivacijo zmožnosti po ROPP-u (2012),
 • osvežiti didaktična načela, po katerih se ravnamo pri sodobnem pouku tujih jezikov, zlasti usmerjenost k raznojezičnosti in -kulturnosti,
 • seznaniti se s ključnimi pluralističnimi pristopi k jezikom in kulturam ter smernicami didaktike terciarnih jezikov,
 • preizkusiti različne tehnike za razvijanje raznojezične in -kulturne zmožnosti pri pouku nemščine kot drugega tujega jezika,
 • osnovati učne dejavnosti za razvijanje raznojezične in -kulturne zmožnosti v razredu in na spletu.

Termin izvedbe: 13. 11. 2021 (prijava) in po dogovoru

Število ur: 8

Število udeležencev/udeleženk: 30

Predavateljici: izr. prof. dr. Irena Samide, doc. dr. Andreja Retelj

Ciljna skupina: učitelji/ce nemščine v osnovni in srednji šoli

Temeljni cilji seminarja:

 • spoznati merila za kakovostno otroško in mladinsko literaturo,
 • seznaniti se z novejšimi literarnimi deli z nemškega govornega področja,
 • spoznati literarni kanon otroške in mladinske literature nemškega govornega področja,
 • spoznati spletne platforme z literarnimi deli in obstoječa učna gradiva za uvajanje literarnih del v pouk nemščine,
 • seznaniti se s koncepti medkulturne zmožnosti in obstoječimi orodji za merjenje medkulturne zmožnosti,
 • razviti kompetence načrtovanja pouka z vidika razvijanja medkulturne zmožnosti,
 • razvijanje aktivnega državljanstva s pomočjo literarnih del.

Termin izvedbe: po dogovoru (prva izvedba je bila v aprilu 2021)

Število ur: 8

Število udeležencev/udeleženk: 15

Predavateljici in predavatelj: doc. dr. Katja Jeznik, izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Ciljna skupina: visokošolski učitelji in učiteljice

Temeljni cilji seminarja:

 • razumeti ključne didaktične značilnosti poučevanja v heterogenih skupinah študentov in študentk,
 • razpravljati o izkušnjah s poučevanjem v heterogenih skupinah študentov in študentk,
 • razmisliti o razlikah pri poučevanju v manjših in večjih skupin študentov in študentk,
 • razumeti, kako lahko individualni pristop k študentom in študentkam z različnimi značilnostmi podpira raba dinamičnih didaktičnih strategij (metod, organizacijskih oblik, učnih gradiv, infrastrukturnih nastavkov itd.),
 • razviti medkulturno senzibilnost in razumeti pomen inkluzivnega izobraževanja na terciarni stopnji,
 • razumeti koncept medkulturnega izobraževanja in njegov pomen za terciarno izobraževanje,
 • naučiti se, kako postati medkulturno ozaveščen/a predavatelj/ica,
 • razpravljati o prednostih in slabostih mobilnosti in internacionalizacije ter o njunem vplivu na medkulturne kompetence študentov in študentk.

Filozofska fakulteta kot partnerska ustanova sodeluje v projektu Jeziki štejejo (JEŠT), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, ter je bil izbran na razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Glavni cilj projekta je priprava smernic, ki bodo v pomoč pri vzpostavitvi raznojezičnosti naklonjenega izobraževalnega okolja na celotni šolski vertikali. Sodelavci in sodelavke Filozofske fakultete sodelujejo pri izvedbi različnih usposabljanj v okviru projekta ter namenjajo posebno pozornost manj razširjenim in manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in priseljenk ter jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila naklonjena (latinščina, grščina). Aktivno so sodelovali pri pripravi vprašalnikov za učitelje in učiteljice, starše in učeče. Posebej so se posvetili iskanju trajnostnih rešitev za spodbujanje večjezičnosti v različnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Več na spletni strani projekta.

Za dodatne informacije se obrnite na dr. Mojco Leskovec (e-naslov mojca.leskovec@ff.uni-lj.si oz. v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, tel. št. 01 241 1047).