Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S)

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. dr. Tibenska Eva, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Študenti se seznanijo z osnovami tvorjenja strokovnih besedil z različnih področij in s tvorjenjem administrativnih besedil. Seznanijo se tudi s strokovno terminologijo in z načinom pisanja teh besedil. Študenti se naučijo uporabljati strokovne izraze pri tvorbi teh besedil.
Pri predmetu usposabljamo študente za čimbolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zvrstnih besedil (publicistična, strokovna, znanstvena besedila). v slovenščino. Študenti spoznajo in uporabljajo enojezične in dvojezične, splošne in specializirane (terminološki, frazeološki) slovarje ter druge leksikološke enciklopedične pripomočke, elektronske vire ter korpuse.