Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: oddaja gostinskega obrata

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana na podlagi 52. člena v povezavi s 57. in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/18 in 78/23 – ZORR) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

N A M E R O   O  S K L E N I T V I   N E P O S R E D N E   P O G O D B E

1. Opis predmeta neposredne pogodbe: oddaja gostinskega obrata – okrepčevalnice površine 46,05 m2 na naslovu Rimska cesta 11 v Ljubljani. Gostinski obrat je opremljen z vsemi delovnimi površinami ter notranjimi mizami in stoli. Skupaj z gostinskim obratom se oddaja tudi del notranjega dvorišča površine približno 30 m2, ki služi kot gostinski vrt. Glede tega dela poteka postopek ugotovitve pripadajočega zemljišča. Razpleta postopka ni mogoče predvideti, v primeru nemožnosti uporabe tega dela pa lahko najemnik bodisi odstopi od najemne pogodbe bodisi zahteva znižanje najemnine za 20 %.

2. Čas trajanja najema: najemna pogodba bo sklenjena takoj po zaključku tega postopka, učinkovala pa bo od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2029. S tem želi fakulteta zagotoviti, da se bo lahko izbrani najemnik prijavil na javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, ki ga vsako drugo leto julija objavi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ta razpis namreč med pogoji določa, da mora ponudnik študentske prehrane za gostinski obrat, s katerim se prijavlja, priložiti kopijo najemne pogodbe, veljavne najmanj na dan 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. 

3. Rok za prejem ponudb: 12. 6. 2024 do 9. ure. Ponudbe, prejete pozneje, pri izboru ne bodo upoštevane.

4. Oblika ter pogoji za predložitev ponudbe: podpisana in žigosana ponudba se predloži v .pdf formatu po elektronski pošti na naslov pravna.sluzba@ff.uni-lj.si.

5. Obvezne sestavine ponudbe: ponudba mora vsebovati vsaj navedbo ponudnika (firma, poslovni naslov, podatki podpisnika), ponujeno mesečno najemnino in veljavnost ponudbe, ki mora biti vsaj do 1. 7. 2024. Vzorec ponudbe je objavljen skupaj s to namero. 

6. Najnižja najemnina: ponujena mesečna najemnina ne sme biti nižja od 900,00 EUR[1]. Ponudbe, ki bodo pripravljene v nasprotju s tem, pri izboru ne bodo upoštevane.

7. Merilo za izbor in sklenitev pogodbe: pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. Če bo ponudnikov več, bo fakulteta z njimi pred sklenitvijo pogodbe opravila pogajanja o višini najemnine. Protokol pogajanj bo določen naknadno, upoštevaje načela javnosti, preglednosti in enakega obravnavanja. O izboru bodo vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo, obveščeni po elektronski pošti.

8. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla: 

  • Najemnik lahko v gostinskem obratu nudi hitro in v naprej pripravljene tople oziroma hladne jedi, pijače ter napitke.

  • Obratovalni čas gostinskega obrata ob delavnikih je vsaj od 7. do 18. ure. Ob sobotah je gostinski obrat zaprt, razen če bo najemnik želel drugače. Ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih ter dnevih, ko je fakulteta zaprta, je gostinski obrat zaprt.

  • Najemnik mora zagotoviti vso manjkajočo opremo gostinskega obrata (bela tehnika, avtomat za pripravo kave itd.), vključno z opremo za gostinski vrt. 

  • Najemnik bo moral od 1. 1. 2025 dalje zagotavljati subvencionirano študentsko prehrano. Če ponudnik na javnem razpisu za ponudnike subvencionirane študentske prehrane ne uspe, lahko fakulteta nemudoma odstopi od najemne pogodbe. 

  • V gostinskem obratu in na gostinskem vrtu so prepovedani kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov[2] ter prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač[3].

  • Za čiščenje gostinskega obrata mora poskrbeti najemnik sam.

  • Najemnik gostinskega obrata ne sme oddati v podnajem.

  • Najemnik najemnino plačuje do 10. dne v mesecu za tekoči mesec. Najemnino začne plačevati z januarjem 2025. Najemnina se vsakega januarja uskladi s stopnjo inflacije v preteklem letu, pri čemer se uporabijo podatki, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije. Prva uskladitev se izvede januarja 2026.

  • Najemna pogodba bo sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške notarja krije fakulteta.

9. Fakulteta lahko ta postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pogodbe. 

10. Podrobnejše informacije o gostinskem obratu lahko pridobite pri vodji tehnično-gospodarske službe, gospodu Jasminu Mustafić Marjetiču (jasmin.marjetic@ff.uni-lj.si, 01/241-10-60). Z njim se lahko dogovorite tudi za ogled gostinskega obrata.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Vzorec ponudbe

Zadnje novice

Javna promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani

Doktorice in doktorji znanosti s Filozofske fakultete (foto: Bor Slana/STA)

Podelitev nagrad Lirikonov zlát 2024 za vrhunske prevode

Špela Sevšek Šramel in Miha Kragelj z nagrado (foto: Jelka Kragelj)

Doc. dr. Žiga Zwitter na znanstvenem srečanju ForumAlpinum

Doc. dr. Žiga Zwitter je predstavil referat Alpe: zelene ali pisane? Od zgodnjenovoveškega do sodobnega odnosa do travnikov.