Oddelek za slovenistiko

Simpozij SKLADNJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Simpozij Skladnja slovenskega jezika

 

Programska skupina Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave med 25. 2. in 27. 2. 2021 organizira simpozij o skladnji slovenskega jezika. Potekal bo na spletu preko aplikacije Zoom:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/99852134557

Na simpoziju bo z 32 prispevki sodelovalo 37 strokovnjakov. Namen simpozija je zaobjeti čim več področij, na katera posega skladnja: od fonetičnega pa vse do besedilnega. Vsi tematski sklopi se dopolnjujejo, obenem pa nazorno kažejo, da je skladnja tisto slovnično področje, ki sega prav na vse jezikoslovne ravni.

Vabljeni k poslušanju in diskutiranju!

 

Program simpozija:

ČETRTEK, 25. 2. 2021

9.30‒9.45         Začetek simpozija s pozdravnimi nagovori:

- prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF UL

- prof. dr. Vojko Gojanc

- prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar                                                                                                      

                                      SEKCIJA 1

                                      Vodi Mojca Smolej

9.45‒10.10         Hotimir Tivadar: Skladenjskofonetični opis v prvi slovenski fonetični vadnici  Slovenski jezik na pločama (Toporišič 1961)

10.10‒10.35       Damjan Huber: Poudarki v medijskem govoru z vidika  izbranih  jezikovnih enot                                  

10.3510.50       Odmor            

                                       SEKCIJA 2

                                       Vodi Mojca Smolej

10.50‒11.15       Andreja Žele, Mladen Uhlik: Glagoli vidne zaznave:   slovensko-ruska kontrastivna analiza videti in gledati

11.15‒11.40      Tatjana Marvin: Stava delovalnikov v besednih zvezah z izglagolskimi izpeljankami

11.40‒12.05      Polona Gantar: Kdo ali kaj je aktant v slovenščini: analiza udeleženskih vlog s skladenjskega in leksikalnega vidika

12.05‒12.20       Odmor

                                      SEKCIJA 3

                                      Vodi Hotimir Tivadar

12.20‒12.45       Domen Krvina, Dejan Gabrovšek: Vloga permutativnosti pri določanju in razvrščanju skladenjskih pomenov

12.45‒13.10       Mojca Schlamberger Brezar, Patrice Pognan: Delovalniki med obvezno sestavino in  fakultativnim členom: iz češkega Vallexa v slovenščino

13.10‒14.40       Odmor

                                     SEKCIJA 4

                                     Vodi Polona Gantar

14.40‒15.05       Simona Kranjc: Izražanje pomenskih odnosov

15.05‒15.30       Saška Štumberger: Kategorija ujemanja

15.30‒15.55       Matej Meterc: Skladenjske variante v Slovarju pregovorov in sorodnih  paremioloških izrazov

15.55‒16.20       Nina Ledinek: Skladenjski vzorci in enojezični splošni razlagalni slovarji slovenskega  jezika

 

PETEK, 26. 2. 2021

                                   SEKCIJA 5

                                Vodi Agnes Pisanski Peterlin

9.30‒9.55       Gašper Ilc, Andrej Stopar: Izvzemalnost v slovenskih odvisnikih 

9.55‒10.20     Robert Grošelj: Prislovna določila v slovenskem jeziku: trije pogledi navzven

10.20‒10.45    Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik: Terminološka opredelitev izrazov poved, stavek in izrek v Slovenskih slovnici ter delih nekaterih domačih in tujih jezikoslovcev

10.45‒11.10    Mojca Schlamberger Brezar: Okoliščinski odvisniki in dimenzija perspektive

11.10‒11.25       Odmor

                                        SEKCIJA 6

                                     Vodi Nataša Pirih Svetina

11.25‒11.50      Stojan Bračič: Poročani (preneseni) govor v nemščini in slovenščini

11.50‒12.15      Ana Vogrinčič: Nekateri skladenjski vidiki polpremega govora v luči primerjave z italijanskim discorso indiretto libero

12.15‒12.40     Mojca Smolej: Poročani govor v slovenščini – pregled in dopolnitev

12.40‒14.00       Odmor

                                       SEKCIJA 7 

                                   Vodi Nataša Pirih Svetina

14.00‒14.25      Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin: Slovenski trpnik z vršilcem dejanja – tabu ali funkcionalna izrazna možnost?

14.25‒14.50       Haris Agović: Kdaj deležnik na –n/-t izraža trpnost?

14.50‒15.15       Mirjam Premrl Podobnik: Nekaj možnosti izrabe besednega reda za sklepanje o določnosti s samostalniškimi sintagmami ubesedenih entitet v slovenskih  besedilih – slovensko-italijanska kontrastivna analiza  

15.15‒15.40     Martina Ožbot Currie: Med redom in neredom: besedni red v italijanščini in slovenščini           

15.40‒16.00       Odmor

                                      SEKCIJA 8

                                       Vodi Simona Kranjc

16.00‒16.25       Mira Krajnc Ivič: O besedilu z vidika informativnosti

16.25‒16.50       Branislava Vičar, Katja Plemenitaš: Nominalizacija kot kohezivno sredstvo v znanstvenih besedilih: kontrastivni vidik.

16.50‒17.15       Alexander Rath: Disertacija Brede Pogorelec skozi prizmo nemškega priročnika »Handbuch der deutschen Konnektoren«

 

SOBOTA, 27. 2. 2021

                                      SEKCIJA 9

                                      Vodi Mojca Schlamberger Brezar

9.30‒9.55       Karin Marc Bratina: Morfosintaktični kalki v produkciji pisnih izdelkov študentov slovenščine kot drugega in tujega jezika

9.55‒10.20      Jerneja Umer Kljun: Skladenjske značilnosti kodnega preklapljanja v govoru pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji

10.20‒10.45     Gjoko Nikolovski: Makedonske »muke« pri učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika     

10.4511.00       Odmor

                                     SEKCIJA 10

                                     Vodi Mojca Schlamberger Brezar

11.00‒11.25      Nataša Pirih Svetina: Kako da oz. kako naj to povem? Nekaj izzivov ob poučevanju slovenske skladnje

11.25‒11.50      Eva Tibenská: Tretja skladenjska raven (primerjalna semantična analiza slovaščine in slovenščine)

11.50‒12.15      Urška Krevs Birk: Vezljivost glagolskih internacionalizmov – nemško- slovenska kontrastivna analiza

12.1512.40     Maria Zofia Wtorkowska:  Primerjalna obravnava prislovnega določila kraja/prostora v poljščini in slovenščini

12.4012.50     Zaključek simpozija

 

 

 

 

 

 

red. prof. dr. Mojca Smolej

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Martin Anton Grad

Oddelek za umetnostno zgodovino

Prof. Germ - izpiti iz Uvoda v ikonografijo (seznam)

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Poletni urnik knjižnice Odd. za arheologijo

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo v petek, 18. 6. 2021

Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, junij 2021 (III)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za geografijo v torek, 22. 6. 2021

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za romanske jezike in književnosti, sprememba urnika, petek, 18. junija