Osnovne prevajalske kompetence ll

Osnovne prevajalske kompetence ll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, prof. dr. Žigon Tanja

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Mednarodne organizacije za prevajalce
b) Tolmacenje za prevajalce

Mednarodne organizacije: Pojem in razsežnosti mednarodnega združevanja (prikaz mednarodnih organizacij, vladnih in nevladnih, zacetki in zgodovinski razvoj mednarodnega združevanja v svetu). Predstavitev nekaterih izbranih mednarodnih organizacij (OZN, Evropska unija, Svet Evrope, OVSE) in mednarodnega sodelovanja na regionalni ravni (Afriška unija, Organizacija ameriških držav, razlicne ekonomske integracije itd.). Poglavitni organi, specializirane agencije, pomožni organi. Vsebina in namen dela ter status mednarodne organizacije. Vloga Slovenije v mednarodnih organizacijah. Najpomembnejši dokumenti in razlicne aktivnosti, povezane z delovanjem mednarodnih organizacij. Temeljni pojmi in terminologija, povezana s pravno, diplomatsko, politicno in sociološko dimenzijo mednarodnega združevanja. Spoznavanje virov, ki omogocajo poglobljen študij in vpogled v delo posameznih mednarodnih organizacij.

Tolmacenje za prevajalce: Kratek uvod v teorijo tolmacenja. Tolmacenje v primerjavi s prevajanjem. Razlicne oblike tolmacenja in njihove glavne znacilnosti (poslovno tolmacenje, sodno tolmacenje, konsekutivno, šepetalno, simultano tolmacenje). Spominske vaje kot uvod v poslovno tolmacenje. Poslovno tolmacenje. Osnove zapisovanja. Osnove konsekutivnega tolmacenja. Prevajanje na pogled. Osnove simultanega tolmacenja. Sencenje. The course is divided into two units:
a) International Organizations for Translators
b) Interpreting for Translators

- Žigon, Tanja in Boštjan Udovic (2013): Uvod v mednarodne organizacije. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
- Biffio-Zorko, Helena, Macek, Amalija (2015). Osnove konferencnega konsekutivnega tolmacenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.
- Baylis, J., Smith, S., Owens, P. (ur.) (2007): Globalizacija svetovne politike. Uvod v mednarodne odnose. Ljubljana: FDV (izbrana poglavja/selected chapters).
- Türk, D. (2007): Temelji mednarodnega prava. Ljubljana: GV Založba (izbrana poglavja/selected chapters).
- Falbo, C., Russo, M. in Humar M. (ur.) (2004): Terminologija v casu globalizacije/Terminology at the time of globalization. Ljubljana: ZRC SAZU (izbrani clanki/selected articles).
- MACEK, Amalija. Tolmacenje v Evropski uniji: slovenske izkušnje deset let pozneje. Teorija in praksa, jul.-avg. 2014, let. 51, št. 4, str. 654–669.
- Rudvin, M. (2011). Interpreting in the Community and Workplace. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
- Corsellis, A. (2008). Public Service Interpreting: First Steps. Hamsphire, New York: Palgrave Macmillan.
- Nolan, J. (2005). Interpretation – Techniques and Exercises. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
- Pöchhaker, F.; Schlesinger, M. (2002). The Interpreting Studies Reader. London: Routledge.
- Wagner, E. in Bech, S. in Martinez, J. M. (2002): Translating for the European Union Institutions. Manchester: St. Jerome.
- Snelling, D. C. (2000). Upon the genesis of translator and interpreters. The Linguist 39/2, 34–36.