Skladnja slovenskega knjižnega jezika

Skladnja slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kranjc Simona, red. prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Strukturna in pomenska skladnja.
- Pojem pomenske podstave povedi (propozicija) in njene prvine.
- Stavek.
- Tipologija stavka.
- Stavčni členi.
- Poved (eno-, večstavčna poved).
- Prozodične lastnosti povedi (stavčna fonetika).
- Prvine nadpovedne skladnje.
- Navezovanje v besedilu.
- Besedni red.