Slovensko-angleško prevajanje lV

Slovensko-angleško prevajanje lV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis

Pri seminarju Slovensko-angleško prevajanje IV se študentje prvic seznanijo s prevajanjem iz slovenšcine v anglešcino; poglabljajo osnovne prevajalske strategije pri delu z besedili, ki vsebujejo zapletenejše skladenjske in pomenske strukture. Spoznajo tudi uporabo specializiranih slovarjev, deloma se nadaljuje tudi delo s paralelnimi besedili. Pouk se osredotoca na povecevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenšcini kot v anglešcini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforicnega pomena, analogij, kulturnih in zgodovinskih referenc, pri tem da se študent v tretjem letniku še vedno srecuje s splošnimi besedili, ki pa jih zaznamuje pripadnost doloceni zvrsti. Poudarek leži na doslednem prenašanju denotacije, konotacije, posebej pa se izpostavljata vezljivostna oz. kolokacijska in slogovna sestavina pomena, ki obe predstavljata pogost vir napak pri prevajanju v in iz tujega jezik. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju obcutljivosti za zvrst in sobesedilo besedila; poudarja se pomembnost tipa besedila kot tudi pricakovanja in zahteve ciljne publike, ki dolocajo nacin in strategijo prevajanja. Prakticno delo z besedili spremlja obravnava izbranih poglavij iz angleško-slovenske protistavne analize, pri cemer gre posebej poudariti prevajalsko relevantno obravnavno sintagmatike in slogovnega pomena.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
2. Enojezicni EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70,000 entries) by one of the major British or American publishers; e.g., Meriam-Webster, Longman, Collins, Oxford, Chambers etc.
3. Enozvezkovni enojezicni angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170,000 entries) of the major British or American publishers; e.g., Merriam-Webster, Collins, Oxford, Longman, Chambers, Random House, etc.
4. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 217361664
5. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 251196416, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.COBISS.SI-ID - 38260224

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993) COBISS.SI-ID - 207970, slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.