Sprejemni postopek za programe 1. stopnje

Za študij na dodiplomskem študiju (1. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 je objavljen tukaj.

 

Navodila za prijavo so na voljo tukaj.

 

Razpis za vpis na študijske programe 1. stopnje je objavljen predvidoma v začetku meseca februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

Višina šolnine je navedena v ceniku in znaša 3.000,00 EUR za letnik. Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

 

Šolnino plačajo študenti:

 • izrednega študija,
 • rednega študija:
  • ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj prvi stopnji;
  • ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 1. stopnji;
  • tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.

Število razpisanih mest po programih je na voljo v besedilu razpisa za vpis (Filozofska fakulteta).

Pogoji za vpis in merila za izbor v primeru omejitve vpisa zaradi večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis kot je razpisanih mest, so navedeni v predstavitvenih zbornikih študijskih programov, dostopna pa so tudi v besedilu razpisa za vpis Filozofske fakultet, ki je na voljo tukaj.

Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe 1. stopnje v prvi letnik so naslednji:

 • za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU mora biti natisnjena in podpisana prijava oddana od 16. februarja do 19. marca 2021.
 • za prijavo v drugem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena in podpisana prijava oddana od 20. do 27. avgusta 2021.
 • državljani držav nečlanic EU se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic EU.  Prvi prijavni rok za te kandidate je od 16. februarja do 20. aprila 2021, rok za priloge k prijavi pa je do 23. julija 2021. Drugi prijavni rok je od 6. do 7. septembra 2021, rok za priloge k prijavi pa je do 7. septembra 2021 (obvezna priloga je sklep o priznavanju izobraževanja).
 • za prijavo v roku za zapolnitev prostih vpisnih mest za izredni študij je od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure.

Študijski programi, kjer bodo še na voljo vpisna mesta bodo objavljena na tem mestu.

Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe 1. stopnje za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

 • za vpis v višji letnik od 1. do 17. septembra 2021.

Prijava poteka preko portala eVS.

Potrebno je natančno slediti navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Vse informacije o informativnih dneh so na voljo tu

Kandidati, ki so predhodno izobrazbo zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v prvi letnik s sklepom o priznavanju tujega izobraževanja.

Za kandidate s tujo listino o izobraževanju velja, da izpolnjena prijava za vpis v eVŠ šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.

Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja so: kopija in prevod listine o izobraževanju in dokazila o trajanju izobraževanja in  vsebini opravljenih obveznosti.

Vzporedni študij

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.

Študenti prve stopnje se lahko na mesta za vzporedni študij prijavijo po uspešno zaključenem 1. letniku prve stopnje. Prijava je možna ne samo po končanem prvem letniku, ampak tudi po končanih višjih letnikih, vendar najkasneje ob vpisu v zadnji letnik matičnega študijskega programa.

Dokazila, ki jim mora študent predložiti:

 • potrdilo o vpisu v višji letnik matičnega študijskega programa,
 • potrdilo o povprečni oceni,
 • kopijo maturitetnega spričevala.

Kandidati za vzporedni študij oddajo prijavo za vzporedni študij v roku, določenem z vsakoletnem razpisu za vpis (predvidoma od 1. do 17. septembra) prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če število prijavljenih kandidatov za vzporedni vpis presega število razpisanih mest za vzporedni študij, se pri izboru kandidatov upošteva njihov uspeh pri študiju v okviru prvega študijskega programa (povprečna ocena).

Vpis v dvopredmetni študijski program ni vzporedni študij.

Študij diplomantov

Na dodiplomski študij (1. stopnja) se za vpis lahko prijavijo tudi diplomanti, in sicer se prijavijo bodisi:

 • na razpisana mesta za vzporedni študij in študij diplomantov (v tem primeru prijavi, ki jo pošljejo na fakulteto, priložijo kopijo diplome in povprečno oceno študija ter kopijo maturitetnega spričevala) in
 • na vpisna mesta za redni in izredni študij na način in v rokih iz točke I. razpisa za vpis, kjer kandidirajo s srednjo šolo.

Za študij na teh vpisnih mestih je  - skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu - predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij.

V okviru Leta Plus je rednim tujim študentom, ki se prvič vpisujejo v študijske programe prve ali druge stopnje (kjer ni pogoj za vpis znanje slovenščine na ravni B2) omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Ob vključitvi v Leto plus je tujim študentom omogočeno tudi podaljšanje statusa študenta. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji, postopkom prijave in roki za prijavo na Leto plus so na voljo tukaj.