Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Rakovec Ana, prof. dr. Perenič Urška

- Literarnost, pesniški jezik in »običajni« jezik, potujitev.
- Stil (obdobja, žanri, besedila) – kako ga opazovati. Zvočna ravnina stilne analize: osnove verzologije: ritem, metrum, metrično krepki in šibki položaji; verzni prestop; stopice, naglasni verz, zlogovno-naglasni verz, svobodni verz; kitica, sonet. Rima, asonanca, aliteracija, paronomazija. Zvočna simbolika (»zven« in »pomen«). Besedna, pomenska in skladenjska ravnina stilne analize: ponavljalne figure (geminacija, anafora, refren); metafora in primera; metonimija in sinekdoha; simbol in alegorija; ironija, hiperbola, litota; ogovorne figure (apostrofa, eksklamacija, retorično vprašanje); stopnjevanje, paralelizem, antiteza; inverzija in druge skladenjske figure. Ubeseditveni načini: opis, pripovedno poročanje, samogovor in dvogovor.
- Zgradba literarnega besedila: zunanja zgradba; verz/proza; razmerje med dolžino besedila in njegovo strukturo.
- Subjekt besedila in avtor: lirski subjekt, pripovedovalec, dramski subjekti.
- Perspektiva (gledišče).
- Motiv in tema. Predstavljeni prostor in čas. Literarne osebe, njihove funkcije v zgodbi. Pripovedno besedilo: fabula (zgodba) in siže (pripoved), dogajalni ritem; tipi pripovedovalcev (in fokalizacij); dialoškost med pripovedovalcem in literarnimi osebami. Dramsko besedilo: vloge dialoga (dogajalna, karakterizacijska, tematska); besedilo in uprizoritev.
- Pesniško besedilo: razmerje med lirskim subjektom, temo, motivom in verzom; so- in protipostavljanje elementov (glasovnih, skladenjskih, pomenskih).

Za predavanja:
- Marko Juvan: Vezi besedila. študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2000. 1–45. COBISS.SI-ID 106181120
- KMECL, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: M&N. COBISS.SI-ID 55487232
- KOS, J. (2001). Literarna teorija. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID 110720256
- Tomo Virk: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2008. COBISS.SI-ID 241638656
- Alojzija Zupan Sosič: Literarnost, ponovno. Primerjalna književnost 33/3 (2010). 199–220. COBISS.SI-ID 8744704

Za vaje:
- Janko Kos idr.: Literatura: leksikon. Ljubljana: CZ, 2009. COBISS.SI-ID 247021568
- Aleksander Kustec: Kratka zgodba v literarni teoriji. Slavistična revija XLVII/1 (1999). 89–108. COBISS.SI-ID 761092
- Tomo Virk: Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi. Slavistična revija 52/3 (2004). 279–293. COBISS.SI-ID 761092
- Alenka Žbogar: Slovenska kratka pripovedna proza po letu 1980. SR 57/4 (2009). 511–637. COBISS.SI-ID 761092
- Alenka Žbogar: Kratka proza na prelomu tisočletja. Jezik in slovstvo 50/3–4 (2005). 7–26. COBISS.SI-ID 746756
- Seznam literarnih besedil bo objavljen na spletni strani oddelka.

Priporočena literatura:
- Marijan Dović: Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. COBISS.SI-ID 235594752
- Monika Fludernik: An Introduction to Narratology. London; New York: Routledge, 2010. COBISS.SI-ID 43044194
- Aljoša Harlamov: Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu. Jezik in slovstvo 55/1/2 (2010). 32–46. COBISS.SI-ID 746756
- Roman Ingarden: Literarna umetnina. Ljubljana: ŠKUC, FF, 1990. COBISS.SI-ID – 23161600
- Marko Juvan: Vezi besedila. študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti. Ljubljana:Literarno–umetniško društvo COBISS.SI-ID 106181120
- Janko Kos: Lirika. Ljubljana: DZS, 1993 (LL 35). COBISS.SI-ID 34503936
- Janko Kos: Razvojni premiki v slovenski literarni vedi po 1945. Razprave. Razred za filološke in literarne vede. Classis 2, Philologia et litterae. 14 (1991). 23–43. COBISS.SI-ID 8050944
- Lado Kralj: Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998 (LL 44). COBISS.SI-ID 77456128
- Tomislav Sabljak (ur.): Teorija priče. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. COBISS.SI-ID 28353069
- Jelka Kernev-Štrajn: Naratološki modeli in dvoravninska koncepcija narativne strukture. Primerjalna književnost 18/2 (1995). 31–58. COBISS.SI-ID 8744704