Uvod v študij slovenske književnosti

Uvod v študij slovenske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Rakovec Ana, doc. dr. Jež Andraž

Orodja in postopki (metode) ter terminologija literarne vede, posebej še slovenske, njen nastanek in organiziranost na filozofski fakulteti, akademiji in inštitutih. Poglavitna dela stroke: literarne teorije, zgodovine, monografije. Tehnika strokovnega pisanja: kako segmentirati spis, kako citirati, vrivati v citat svoje pripombe in izpuščati iz citata, kako sestaviti opombe, seznam literature, stvarno kazalo, grafikone in tabele. Kakšen naj bo tipkopis, kako oblikovati besedilo z računalnikom, kako lektorirati, korigirati in tehnično urediti rokopis. Temelji tipografije. Delo na računalniku: iskanje bibliografskih podatkov ter podatkovnih zbirk, pregledovanju ponudbe na svetovnem spletu, hipertekst in drugi standardi za digitalni zapis literarnih in literarnovednih besedil (gl. kazalo Praktičnega spisovnika).

Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti Mirana Hladnika (šesta izdaja 2002; tudi na spletu). COBISS.SI-ID 115795968 Tu je našteta in ažurirana vsa druga literatura, s katero naj se študent od daleč seznani.