Oddelek za sociologijo Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Bralni motivatorji v digitalni dobi: novi pristopi za spodbujanje branja za užitek v osnovni šoli

Bralni motivatorji v digitalni dobi: novi pristopi za spodbujanje branja za užitek v osnovni šoli    

O projektu

Naslov projektaBralni motivatorji v digitalni dobi: novi pristopi za spodbujanje branja za užitek v osnovni šoli  
Številka projekta2022-1-SI01-KA220-SCH-000087839  
Trajanje projekta31. 12. 2022 – 30.12. 2025  
Vodja projektaIzr. prof. dr. Ana Vogrinčič Čepič  
Koordinatorica projektaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenija)  
Sodelujoče organizacijeTurku University (Finska)  
 Turku City Library (Finska)   
 Italian Literacy Association (Italija)   
 Mestna knjižnica Ljubljana (Slovenija)  
KontaktMojca.Zaberl@ff.uni-lj.si, moreading.project@gmail.com  

Utemeljitev projekta
Raziskave v različnih evropskih državah (PISA, PIRLS) so pokazale, da obseg branja pri učencih višjih razredov osnovnih šol izrazito upada (tako primerjalno s prejšnjimi generacijami kot glede na mlajše učence). Trend je problematičen, sploh v luči z njim povezano nezadovoljivo ravnijo bralne pismenosti ter nizko motivacijo za branje. To problematiko želimo nasloviti z uvedbo novih pristopov za spodbujanje branja za užitek, ki bi razširili možnosti za pridobivanje dobrih bralnih izkušenj in ustvarili nove načine zapeljevanja v branje tudi v digitalni dobi. Projekt se tako loteva izziva, kako v šolah narediti prostor oz. več prostora branju za užitek, ki je, po mnogih študijah sodeč, temelj bralne motivacije, ključno izhodišče za razvoj bralnih kompetenc in kar najboljša popotnica za doseganje učnih uspehov, pa tudi trdna osnova za različne oblike družbene in kulturne participacije. Študije kažejo na upad bralne motivacije po 10. letu, zato se pri projektu osredotočamo na starostno skupino od 9 do 11 let.

Očrt projekta*
V projektu bomo zasnovali teorijo in prakso spodbujanja branja za užitek, ki bo upoštevala različne bralne profile, in s tem znanjem opremili izbrane sodelujoče knjižničarje, specializirane za otroško in mladinsko literaturo, ki bodo delovali kot bralni motivatorji na osnovnih šolah.
Bralni motivatorji bodo kot zunaj-šolsko osebje poskusili z novimi pristopi k branju pritegniti čim več otrok. Svoje delo bodo vsebinsko in formalno prilagajali konkretnemu bralnemu profilu udeležencev. Pri tem bodo izhajali iz učenčeve celovite bralne izkušnje, ki vključuje šolsko in nešolsko branje in se osredotoča na spodbujanje branja ter zmanjševanje odpora do branja. Uporabljali bodo odprt in raznolik nabor bralnega gradiva, od tradicionalnih tiskanih knjig do stripov in digitalnih besedil, in širok nabor formatov.
Z učenci bodo izvedli serijo delavnic, učiteljem in knjižničarjem na šoli pa ponudili predstavitev svojega dela in po želji tudi individualne konzultacije o tem, kako dobre prakse aplicirati tudi na obvezni program.

Izvedba
V prvi fazi bo projektna skupina s pomočjo vprašalnikov izdelala tipologijo bralnih profilov osnovnošolcev in pripravila gradivo oz. vsebine, na osnovi katerih bomo nato izvedli usposabljanje bralnih motivatorjev.
Bralni motivatorji bodo v naslednji fazi obiskali šole in na njih izpeljali serijo bralnih delavnic z učenci in seminar za učitelje oz.  zainteresirane zaposlene. Vključili bomo učence 4., 5. in 6. razredov.
Temu bo sledila ključna faza evalvacije vseh elementov projekta, na osnovi katere bomo analizirali uspešnost naše izvedbe.
Vseskozi bo potekala tudi diseminacija projektnih ugotovitev in gradiv.

Želeni rezultati in učinki projekta
Projekt naslavlja branje za užitek, ki ga šole znotraj svojih rednih vsebin težje vključujejo. Z vpeljavo bralnih motivatorjev želimo vsakega učenca opolnomočiti z dobro bralno izkušnjo. Z novimi pristopi in upoštevaje konkurenčne digitalne vire prostočasja, lahko bralni motivatorji postanejo nova sila v prizadevanju za krepitev bralne kondicije med mladimi in jim v skladu z njihovimi željami in potrebami pomagajo tlakovati pot do knjige in branja.
Na osnovi ugotovitev želimo med drugim pripraviti:

  • tipologijo bralnih profilov mladih bralcev,
  • (e-)gradiva in vsebine za izobraževanje bralnih motivatorjev,
  • (e-)priročnik dobrih praks s smernicami za delo z različnimi skupinami mladih bralcev
  • predlog profila bralnega motivatorja kot stalnega zunanjega sodelavca vzgojno-izobraževalnih zavodov.

*Pridržujemo si pravico do spremembe v izvedbi in časovnici.

Koordinatorica projekta

Izr. prof. Ana Vogrinčič Čepič (Univerza v Ljubljani, Oddelek za sociologijo, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Slovenija)

Slovenska projektna skupina

Vodja projekta
Izr. prof. Ana Vogrinčič Čepič (Univerza v Ljubljani, Oddelek za sociologijo, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo)

Člani projektne skupine
asist. lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec (Univerza v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)
red. prof. dr. Sonja Pečjak (Univerza v Ljubljani, Oddelek za psihologijo)
doc. dr. Tina Pirc (Univerza v Ljubljani, Oddelek za psihologijo)
Višja bibl., Mojca Žaberl (Univerza v Ljubljani, Oddelek za sociologijo)
in
Višja bibl., Mateja Lesar, strokovna sodelavka za izobraževanje (Mestna knjižnica Ljubljana)

Finska projektna skupina

Vodja projekta
dr. Juli-Anna Aerila (University of Turku)

Člani projektne skupine
vodja službe za prostočasne dejavnosti, Sanna Hernelahti (Turku City Library)

Italijanska projektna skupina

Vodja projekta
dr. Tiziana Mascia (Italian Literacy Association)

Člani projektne skupine
dr. Ugo Guidolin (Associazione Literacy Italia)
Bibl. Francesco Grande (Associazione Literacy Italia)
Bibl. Valentina Bondesan (CSBNO)

izr. prof. dr. Ana Vogrinčič Čepič

VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Kako lahko zapeljujemo v branje skozi pogovor in poučevanje. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2021, letn. 48, št. 112, str. 95-107. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 96440835

VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Branje kot prostorska praksa : odnos bralcev do neposrednega fizičnega prostora branja. V: SAMIDE, Irena (ur.), VIRANT, Špela (ur.). Prostor = Space. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2019. 13, [št.] 2, str. 163-183. Ars & humanitas, 13, 2. ISBN 978-961-06-0283-5. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8982/8828, DOI: 10.4312/ars.13.2.163-183. [COBISS.SI-ID 70932322]

VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, KOTRLA TOPIĆ, Marina. If you read at home, it's more relaxed, there are no limits : insights into domestic reading practices of Croatian and Slovenian university students. Literacy. 2021, vol. 55, no. 3, str. 181-190. ISSN 1741-4350. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/lit.12251, DOI: 10.1111/lit.12251. [COBISS.SI-ID 62495491], [JCR, SNIP]

VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana, KUZMIČOVÁ, Anežka, DIAS, Patrícia. Vpliv fizičnega prostora in družbenega okolja na bralno izkušnjo : izsledki študije šestih fokusnih skupin = Reading experience and the impact of physical and social environment : a study of six focus groups. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2018, 62, [št.] 3, str. 51-67. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7140. [COBISS.SI-ID 68560738]

Več

 

asist. lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

Več

 

red. prof. dr. Sonja Pečjak

PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, GRADIŠAR, Ana, PEKLAJ, Cirila (2006). Bralna motivacija v šoli : merjenje in razvijanje [Reading motivation in school: measurement and development]. 1.izdaja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. ISBN 961-234-578-3, ISBN 978-961-234-578-5. [COBISS.SI-ID 229401344]

PEČJAK, Sonja (2012). Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi  [Psychological aspects of reading literacy: from theory to practice]. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete,  Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-401-3. [COBISS.SI-ID 261427456]

PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PODLESEK, Anja (2014). Models of reading comprehension for primary school students. V: GALMONTE, Alessandra (ur.), ACTIS-GROSSO, Rossana (ur.). Different psychological perspectives on cognitive processes : current research trends in Alps-Adria region. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-5628-7, ISBN 1-4438-5628-2. [COBISS.SI-ID 56792418]

Več

 

doc. dr. Tina Pirc

PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Model of reading comprehension for 5th grade students. Studia psychologica. 2011, vol. 53, no. 1, str. 53-67, ilustr. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 45449314]

PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Ali se oblikuje bralno razumevanje pri dekletih drugače kot pri fantih?. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2010, letn. 25, št. 2, str. 51-66. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 42951010]

PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, PEŠTAJ, Martina, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Bralna pismenost ob koncu osnovne šole : ali fantje berejo drugače kot dekleta?. Sodobna pedagogika. mar. 2010, letn. 61, št. 1, str. 86-102. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 247712]

Več

 

Dr. Juli-Anna Aerila

Moran, K. J. K. & Aerila, J.-A. (2019) Story in the Lives of Children: Contributions of the Narrative Mode.  New York: Springer.

Aerila, J.-A., Lähteelä, J., Kauppinen, M., & Siipola, M. 2021. Holistic Literature Education as an Effective Tool for Social-Emotional Learning. In J. Tussey & L. Haas (Eds.), Handbook of Research on Supporting Social-Emotional Learning Through Literacy Education. Pennsylvania, USA: IGI-Global, 26–49.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2020). StoRe – Stories make readers. Enhancing the Use of Fictional Literature with Multilingual Students. In G. Neuokleous, A. Krulatz. & R. Farelly (Eds.) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. Hersley, P.: IGI-Global.

Merisuo-Storm, T. & Aerila, J.-A. (2018). Boys’ reading skills and attitudes during the first six school years. In Baldwin, P. & García, P. O. (Eds.) Reading motivation and achievement differences between boys and girls. New York: Springer

Aerila, J.-A., Lähteelä, J., Mäkelä, T. & Kauppinen, M. (2020). Enhancing the Readership of Teacher Students with Digital Book Subscription Services. International Journal of Digital Literacy 11(2).

Aerila, J.-A. & Merisuo-Storm (2017) Emergent Readers and the Joy of Reading: A Finnish Perspective. Creative Education 8(15) 2485-2500.        

Merisuo-Storm, T. & Aerila, J.-A. (2016). Providing skills and support to primary school pupils in content-area reading. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, 7(3).

Več

 

Dr. Tiziana Mascia

Mascia, T. (2023). MEL: Model for Literacy Education: Teacher education and professional development in literacy teaching. In P. Falzetti (Ed.), The school and its protagonists: the teachers. V Seminar “INVALSI data: a tool for teaching and scientific research” (Invalsi per la ricerca. Studi e Ricerche, pp. 41–61). Franco Angeli. Available from: https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/940/792/5403

Todaro L., Mascia T. (2022), Libri per ragazzi: formazione della coscienza ecologica e trasformazioni correnti negli ambiti della non-fiction, Italica Wratislaviensia, 13(2), 131–148. Available from: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/iw/13_2/iw13206.pdf

Mascia, T. (2021). Sviluppi della letteratura di divulgazione scientifica giovanile e prospettive attuali, in L’evoluzione della letteratura giovanile dal secondo dopoguerra a oggi, Numero monografico Pagine Giovani, 2–3 (178). Available from: https://www.morcelliana.net/img/cms/rassegna%20stampa/2021-12-NOBILE-STORIA-LETTERATURA-GIOVANILE-SCHOLE-PAGINE-GIOVANI1.pdf 

Mascia, T. (2020). Percorsi del lettore. Teorie e buone pratiche per la formazione. Avellino: Edizioni Sinestesie. ISBN: 978-88-31925-60-0 ebook. Available from: https://www.edizionisinestesie.it/libri/i-percorsi-del-lettore-teoria-e-buone-pratiche-per-la-formazione/

Več

EVENTTITLEDATEPERSONINSTITUTIONLINK
Web page of the projectWeb page of the projectjanuar 2023Project coordinator teamFFhttps://www.ff.uni-lj.si/bralni-motivatorji-v-digitalni-dobi-novi-pristopi-za-spodbujanje-branja-za-uzitek-v-osnovni-soli
Lectures at Faculty of artsLectures at Faculty of artsoktober 2023dr. Ana Vogrinčilč ČepičFFlive
Lectures at Faculty of artsLectures at Faculty of artsoktober 2023dr. Tina PircFFlive
Round table, Frankfurt Book FairRound table, Frankfurt Book Fair18.10.2023dr. Veronika Rot GabrovecFFlive
Lecture for principals of slovenian primary schools and highschoolsLecture for principals of slovenian primary schools and highschoolsnovember 2023dr. Sonja PečjakFFlive
Web page project presentationWeb page of Literacy ItaliaFebruar 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.literacyitalia.it/erasmus-project-more-english/
National Action Plan for the Promotion of Reading in Schools. Program for the Training Course in the Marche region for School Library RepresentativesLa motivazione alla lettura nei giovanimarec 2023dr. Tiziana MasciaALIhttp://www.marche.istruzione.it/allegati/2023/2_Piano_nazionale_dazione__Erogazione_formazione_regionale_signed.pdf
Educare alla lettura con il reading workshop. Metodo e strumenti per la scuola primaria e secondariaMotivare alla lettura marec 2023dr. Tiziana MasciaALIErickson conference in Trento (Italy)
Training course for TeachersMotivare alla lettura (corso 9)marec 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.literacyitalia.it/corsi/motivare-alla-lettura/
Conference at Bologna Children's BookFairFare scuola con le storie. La ricerca sull'educazione alla letturamarec 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.bolognachildrensbookfair.com/about/archivio-online-edition-2021/programma-eventi-espositori/10953.html
Regional training for School Libraries in Emilia Romagna.Come motivare alla lettura: il circolo virtuoso del lettoreapril 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2023/03/SEGNATURA_1678377765_formazione-webinar-corsisti-1.pdf
Conference on Literacy in SheffieldProfiling Readers to Structuring Educational Paths: Guiding Principles for Effective Programs Promoting Reading Motivation and Literacyjunij 2023Tiziana Mascia & Juli-AnnaALIhttps://www.sheffield.ac.uk/education/research/literacies-and-language/conference-programme-2023
Seminar in the municipality of VenicePresentation Literacy per la cittadinanza attiva: esperienze, idee e futuroseptember 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.literacyitalia.it/corsi/literacy-per-la-cittadinanza-attiva-esperienze-idee-futuro/
Training course for LibrariansBibliotecari consulenti di letturaoktober 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.literacyitalia.it/corsi/disseminare-la-lettura-perche-sia-accessibile-bibliotecari-consulenti-di-lettura/
Lectures at Faculty of Education at University of UrbinoFormare lettori indipendenti/Cultivating independent readers oktober 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.uniurb.it/syllabi/263490
Web page project presentation Italian schoolsWeb page of Literacy Italiaoktober 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.literacyitalia.it/corsi/motivatore-alla-lettura-nellera-digitale-introdurre-nuovi-approcci-alla-pedagogia-del-leggere-per-piacere/
Communication on Social mediaFacebook page of Literacy Italiaoktober 2023dr. Tiziana MasciaALIhttps://www.facebook.com/literacyitalia/
Predstavitev projekta v okviru predmeta Sociologija branja FF ULPredstavitev projekta v okviru predmeta Sociologija branja FF ULoktober/december 2023doc. dr. Ana Vogrinčilč ČepičFF UL 
KUD Sodobnost Seminar za učitelje in knjižničarjeKUD Sodobnost Seminar za učitelje in knjižničarje30.05.2023dr. Veronika Rot GabrovecKUD Sodobnost 
ZPMS Seminar za mentorje Bralne značkeZPMS Seminar za mentorje Bralne značke14.09.2023dr. Veronika Rot GabrovecZPMS Bralna značka 
Srečanje z raziskovalko Sandie Mourão (Universidade de NOVA, Lisboa)Srečanje z raziskovalko Sandie Mourão (Universidade de NOVA, Lisboa)24.10.2023dr. Veronika Rot GabrovecFF UL 
Posvetovanje Branje & najstniki? #kr neki?: Sekcija z mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS Posvetovanje Branje & najstniki? #kr neki?: Sekcija z mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS 9.11.2023dr. Veronika Rot GabrovecMKL KOŽ 
Predstavitev projekta na srečanju programskega odbora Bralne značke Predstavitev projekta na srečanju programskega odbora Bralne značke 14.12.2023dr. Veronika Rot GabrovecZPMS Bralna značka 
MKL projekti in sodelovanja (slo)MKL projekti in sodelovanja (slo)2023- MKLhttps://www.mklj.si/projekti/bralni-motivatorji-v-digitalni-dobi-novi-p…
MKL projekti in sodelovanja (eng)MKL projekti in sodelovanja (eng)2023- MKLhttps://www.mklj.si/en/projects-and-cooperations/setting-up-a-reading-m…
Letno poročilo MKL 2023Letno poročilo MKL 2023, str. 55, 662024 MKLhttps://www.mklj.si/wp-content/uploads/2024/03/LETNO_POROCILO_MKL_2023-1.pdf 
Čajanka Bralne značke 2024Izven okvira FF15.02.2024Vitja Bizjak, Eva Gašperič, Veronika Rot GabrovecZPMS Bralna značka 
Knjižničarske noviceBralni motivatorji v digitalni dobi13.03.2024Mojca Žaberl, Mateja LesarFF, MKLhttps://knjiznicarske-novice.si/bralni-motivatorji-v-digitalni-dobi/
Predstavitev projekta "Bralni motivatorji v digitalni dobi: novi pristopi zapeljevanja v branje v osnovni šoli"6. bralna čajanka v šolskem letu 2023/202414.03.2024dr. Ana Vogrinčič ČepičZPMS Bralna značka 
New Zealand Journal of Educational Studies Reading for Pleasure: A Review of Current Research

22.03.2024

dr. Ana Vogrinčič Čepič, Tuziana Mascia, Juli-Anna AerilaFF, UT,ALIhttps://link.springer.com/article/10.1007/s40841-024-00313-x
RTV SLO 1, Oddaja Dobro jutro(Iz)beremo: bralne navade pri otrocih

27.03.2024

Sonja PečjakFFhttps://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/175033188
Novičnik Public Libraries 2030 Ljubljana City Library: Setting up a reading motivator19.04.2024MKLMKLhttps://mailchi.mp/55b83cca9687/pl2030-newsletter-april-2024#:~:text=Ljubljana%20City%20Library%3A%C2%A0Setting%20up%20a%20reading%20motivator

Novice

V februarju 2023 smo uspešno izvedli predstavitev projekta in s spoznavni sestanek s partnerskimi organizacijami, kjer smo tudi že naredili načrt dela za naprej. Veseli smo, da lahko sodelujemo z bralnim združenjem iz Italije, Univerzo Turku in Mestno knjižnico Turku iz Finske ter Mestno knjižnico Ljubljana.

 

Med 11. in 13. septembrom 2023 se je odvil tridnevni letni sestanek programske skupine. Srečanje je organizirala Filozofska fakulteta (FF), ki je tudi koordinatorica projekta.

Vodja projekta dr. Ana Vogrinčič Čepič je s slovenskim delom ekipe (dr. Sonja Pečjak, dr. Tina Pirc, dr. Veronika Rot Gabrovec in Mojca Žaberl) na fakulteti gostila kolegici s partnerskih organizacij, dr. Juli-Anno Aerila z Univerze v Turku in dr. Tiziano Mascia, direktorico Italijanskega združenja za pismenost.

Delovno srečanje je potekalo tri dni, večinoma na Filozofski fakulteti. Glavni poudarek je bil na pripravi spletnega vprašalnika za otroke, ki bo osnova za izdelavo tipologije različnih profilov otroških bralcev, kar je eden od glavnih ciljev projekta. V torek, 12. 9., smo se srečali na delovnem sestanku z gospo Matejo Lesar iz slovenske partnerske organizacije Mestne knjižnice Ljubljana (MKL). Spoznali smo se s kolegi knjižničarji iz MKL, ki se bodo tekom projekta izobrazili v bralne motivatorje in poskusili z novimi pristopi k branju pritegniti čim več otrok.

Program

Nekaj utrinkov iz diskusij srečanja

Filozofska fakulteta

 

Filozofska fakulteta

 

Mestna knjižnica Ljubljana

 

Mestna knjižnica Ljubljana

 

Nebotičnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskovalni projekt je sofinanciran s strani Evropske unije

 

Partnerji