Vpis in napredovanje

V študijski program se lahko na podlagi razpisa za vpis vpišejo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, ki so v skladu z zakonom določeni v študijskem programu.

Ob vpisu študenti pridobijo status študenta, ki se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico, ki je javna listina.

V letu 2020 je Filozofska fakulteta uspešno in v celoti izvedla t. i. združevanje študijskih programov, katerega cilj je bil zmanjšanje števila študijskih programov, pri čemer s tem ni bila okrnjena raznolikost ponudbe študijskih programov oziroma smeri ter obstoječe možnosti njihovih kombinacij.

Vse spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov so formalne in ne vsebinske narave, kar pomeni, da se je kvečjemu spremenilo ime programa in smeri znotraj programa, ponekod pa posledično tudi strokovni naslov, ki se skladno z določili Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih tvori bodisi iz (spremenjenega) imena programa bodisi iz imena smeri.

Tabela, iz katere je razvidno, pri katerih prvostopenjskih programih je prišlo do združevanja, kakšno je novo ime programa oziroma smeri po združevanju in morebitne spremembe strokovnega naziva je na voljo tukaj.

Študent oziroma študentka -  ne glede na združevanje - ohrani predmetnik in vse ostale pravice, ki se zagotavljajo na naslednji način:

 • študenti in študentke, ki bodo izpolnili pogoje za redno napredovanje v višji letnik, napredujejo v višji letnik združenega programa in ne izgubijo pravice do dodatnega leta, v kolikor je niso izgubili že prej (ponavljanje letnika ali zamenjava programa), saj v danem primeru ne gre za neizpolnitev obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu;
 • študenti in študentke, ki bodo letnik ponavljali ali imeli podaljšan status iz opravičenih razlogov, to pravico uresničijo v združenem programu, v kolikor je še niso izkoristili. S ponavljanjem bodo izgubili pravico do dodatnega leta, enako kot bi jo izgubili ob ponavljanju letnika v istem (nezdruženem) programu. Če so pravico že izgubili, bodo študij prekinili in ga nadaljevali ali dokončali v skladu s pravili, ki jih določa Statut UL v združenem programu;
 • študentom in študentkam, ki bodo pavzirali, se bo pavziranje beležilo na združenem študijskem programu, na katerem po ponovni pridobitvi statusa študenta nadaljujejo in zaključijo študij po pravilih iz predhodnih alinej;
 • študenti in študentke, ki imajo pred sabo še zaključek študija, zaključijo študij v združenem programu.

Spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov, začnejo veljati s študijskim letom 2021/22 in veljajo za vse študente in študentke teh (združenih) študijskih programov. Spremembe bodo za študente in študentke teh študijskih programov avtomatično izvedene v študentskem informacijskem sistemu VIS  in se bodo avtomatično odrazile tudi na vseh dokumentih (potrdilu o vpisu, potrdilu o opravljenih obveznostih, potrdilu o zaključku študija, diplomi, prilogi k diplomi…), ki bodo študentu in študentki izdani za študijsko leto 2021/2022 in vsa nadaljnja študijska leta.

Za študente in študentke, ki so vpisani na študijske programe FF, ki se niso združevali, ni nobenih sprememb. Prav tako ni sprememb za študente in študentke, ki se bodo na Filozofsko fakulteto vpisovali v študijskem letu 2021/2022, saj se bodo prijavili in vpisali v že združene študijske programe oziroma smeri.

Uradno pojasnilo FF v zvezi z združevanjem študijskih programov in spremembo imen študijskih programov oziroma smeri, ki ga lahko študenti in študentke predložijo štipenditorjem oziroma drugim zainteresiranim, je objavljeno tukaj

Status študenta se pridobi z vpisom na redni oz. na izredni študij.

 

Študenti imajo tako na rednem kot na izrednem študiju pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. subvencionirana prehrana in prevoz, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, če niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oz. niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov (69. člen Zakona o visokem šolstvu).

 

Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program oz. smer.

 Status študenta preneha (70. člen ZVIS):

 • študentom, ki zaključijo študijski program 1. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem so zaključil študij;
 • če študenti ne zaključijo študija na študijskem programu 1. stopnje v 12 mesecih (dodatno leto) po zaključku zadnjega semestra (če so študenti v času študija ponavljali ali spremenili študijski program, status preneha ob zaključku zadnjega semestra);
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik;
 • če se izpiše;
 • če je bil izključen.

 

Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov tudi podaljša, vendar samo enkrat v času študija na posamezni stopnji. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Študijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

V vsakem semestru organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja.

Študijski koledar za tekoče študijsko leto je na voljo tukaj.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku poteka običajno med 25. 7. in 5. 8.

Ko je zaključen izbirni postopek, prejmejo kandidati, ki so sprejeti, navodila za elektronski vpis v prvi letnik po pošti in po elektronski pošti. Takrat prejmejo tudi uporabniško ime in vpisno številko.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Račun za plačilo vpisnine študent prejme po elektronski pošti (na voljo je tudi v študentskem informacijskem sistemu VIS) in ga poravna v navedenem roku.

 

V kolikor je v študijskem programu, ki ga kandidati želijo vpisati, predpisan izbirni predmet, je potrebno pred postopkom vpisa preveriti, ali kandidatu ustreza urnik želenega izbirnega predmeta. Urnik je na voljo tukaj.

Seznam zunanjih izbirnih predmetov s kratkim opisom je objavljen na spletni strani, v zavihku »Navodila in postopki«, »Izbira izbirnih predmetov«.

 

Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku poteka do 30. septembra.

Vpis poteka na enak način kot v prvem prijavnem roku.

 

Nalaganje fotografije za študentsko izkaznico za prvič vpisane

Na vpisnem listu je potrebno označiti dovoljenje za uporabo fotografije za namen izdelave študentske izkaznice (velja izključno za prvič vpisane). v primeru izbire "da", je v nadaljevanju potrebno naložiti svojo fotografijo. Brez uspešno naložene fotografije vpisnega lista ni mogoče zaključiti. Zato je pomembno, da kandidati primerno digitalno fotografijo v jpg formatu in velikosti vsaj 400x503 pik pripravijo še pred pričetkom izpolnjevanja vpisnega lista. V nasprotnem primeru se lahko dogodi, da se zaradi daljše neaktivnosti izgubijo vsi že vpisani podatki in izbrani izbirni predmeti. V tem primeru je potrebno postopek vpisa ponoviti.

 

Navodilo za nalaganje fotografije

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik morajo študenti opraviti študijske obveznosti prvega letnika v obsegu 54 KT. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v tretji letnik.

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik morajo študenti opraviti študijske obveznosti drugega letnika  v obsegu 54 KT, skupaj s celotnimi obveznostmi 1.  letnika.

V študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022 so pogoji za napredovanje drugačni oziroma prilagojeni, in sicer:

 • Študijsko leto 2021/2022

V študijskem letu 2021/2022 bodo pogoji za vpis v višji letnik izjemoma drugačni, več informacij glede pogojev za vpis v višji letnik je na voljo tukaj.

 

 • Študijsko leto 2020/2021

V študijskem letu 2020/2021 so bili pogoji za vpis v višji letnik izjemoma drugačni, več informacij glede pogojev za vpis v višji letnik in podaljšanje statusa skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID- 19 in omilitev njenih posledic je na voljo tukaj.

Vse ostale informacije in odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z napredovanjem v višji letnik in podaljšanjem statusa zaradi Covid-19 v študijskem letu 2020/2021 so na voljo tukaj.

 

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Vpisni listi se študentom odprejo predvidoma z 20.8.

Vnos podatkov v elektronski vpisni list se opravi preko spletne strani študentskega informacijskega sistema FF. Spletni vnos podatkov je moč opraviti naslednji dan po izpolnitvi vpisnih pogojev.

V sistem se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju  izbrati  »VPIS« / »Vpisni list«.

Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi. Ob uspešno oddanem vpisnem listu se bo izpisalo »Vpisni list je uspešno oddan«.

Študent/-ka po uspešno izvršeni oddaji vpisnega lista izbere še polje »Dokumentacija« kjer lahko dostopa/natisne nekatere dokumente.

Študent/-ka po uspešno izvršeni oddaji vpisnega lista na FF posreduje:

 • podpisano pogodbo o izobraževanju (velja le za izredne študente in ostale plačnike šolnine);
 • dokazilo o plačilu šolnine (velja za izredne študente in ostale plačnike šolnine);
 • soglasje za uporabo e-naslova po diplomi (velja le za študente zadnjih letnikov)
 • študentsko izkaznico*

Zgoraj navedene dokumente (zavihek »Dokumentacija«) lahko študent/-ka posreduje na naslov Filozofske fakultete po pošti (v Referat za dodiplomski študij) ali jih naloži s klikom na »VPIS« »Priloge k vpisu«.

* Študentsko izkaznico mora študent nujno poslati po pošti na naslov FF.

Vpisnega lista ni treba tiskati in pošiljati. 

Račun  za plačilo vpisnine boste prejeli po elektronski pošti (na voljo je tudi v študentskem informacijskem sistemu VIS) in ga poravnate v navedenem roku.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL in Merilih za reševanje študentskih prošenj FF), se lahko na podlagi ugodno rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 51 KT. O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje na podlagi študentove prošnje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje, ki ga študenti pridobijo sami pred oddajo prošnje.

Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

Izjemoma bo v študijskem letu 2021/2022 (kot je veljalo tudi v študijskem letu 2020/2021) možen vpis v višji letnik z 51 KT brez oddane prošnje. Več informacij v zavihku »Vpis v višji letnik«.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami je na voljo tukaj: Navodilo za oddajo študentskih prošenj.

Študenti imajo pravico, da enkrat v času študija (na vsaki stopnji) ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem programu ali smeri, vendar pa  status študenta v tem primeru preneha ob zaključku zadnjega semestra in tako nimajo pravice do vpisa v dodatno leto.

Študentom, ki ponavljajo letnik študijskega programa, za katerega so plačali šolnino, se šolnina ponovno ne zaračuna.

Za  ponovni vpis mora študent poslati obvestilo, da se želi ponovno vpisati v isti letnik na tajništvo oddelka. Če gre za študenta, ki študira na dvopredmetnem študijskem programu oziroma dvopredmetni smeri, mora študent obvestilo, da se želi ponovno vpisati v isti letnik, poslati na obe oddelčni tajništvi. Kontakti oddelkov so na voljo tukaj (izbrati je treba ustrezen oddelek in na spletni strani, ki se odpre, je tudi kontakt oddelčnega tajništva).

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom. Pogoji za ponovni vpis so za posamezne študijske programe so navedeni v tabeli v nadaljevanju (velja za ponovni vpis v študijskem letu 2021/2022):

ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Anglistika

30 KT

Antični in humanistični študiji

15 KT

Arheologija

20 KT

Bibliotekarstvo in informatika

ni pogojev

Etnologija in kulturna antropologija

24 KT

Filozofija

15 KT

Geografija

15 KT

Germanistika

20 KT

Japonologija

15 KT

Medjezikovno posredovanje

ni pogojev

Muzikologija

15 KT

Pedagogika in andragogika

15 KT

Primerjalna književnost in literarna teorija

15 KT

Psihologija

30 KT

Sinologija

15 KT

Slovenistika

ni pogojev

Sociologija kulture

30 KT

Umetnostna zgodovina

15 KT

Zgodovina

30 KT

Za ponovni vpis v isti letnik na enopredmetnih programih preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

 

DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Polonistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT

Slovenistika­ – dvopredmetni št. program

ni pogojev

Anglistika  – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Bibliotekarstvo in informatika  - dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Bohemistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Filozofija­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Francistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Geografija­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Nemcistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Grški jezik, književnost in kultura­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Italijanski jezik in književnost­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Japonologija­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Južnoslovanski študiji­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Kulture Vzhodne Azije­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Latinski jezik, književnost in kultura­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Primerjalno jezikoslovje­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Pedagogika in andragogika - dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Primerjalno slovansko jezikoslovje­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Primerjalna književnost in literarna teorija­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Rusistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Slovakistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Sociologija­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Splošno jezikoslovje­ – dvopredmetni študijski program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Španski jezik in književnost­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Umetnostna zgodovina­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

Zgodovina­ – dvopredmetni št. program

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih študijskih programih 

 Za ponovni vpis v isti letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

Študentom se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov največ za eno leto:

 • če ne zaključijo študija v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpišejo v naslednji letnik oziroma semester.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnim statusom, odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje FF v skladu z Merili za reševanje študentkih prošenj na 1. in 2. stopnji.  Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine v okviru Leta plus. Več: Leto plus.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov je na voljo tukaj: Navodilo za oddajo študentskih prošenj.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.« Pravica do podaljšanja statusa se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta.

Za študente velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

V dodatno leto se študenti lahko vpišejo po zaključku zadnjega letnika pod pogojem, da v času študija niso ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa, ne glede na obseg doseženih kreditnih točk.

Vpis v dodatno leto je od 1. 9. do 20. 9., v izjemnih primerih je vpis možen tudi kasneje.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Vnos podatkov v elektronski vpisni list se opravi preko spletne strani študentskega informacijskega sistema FF

V sistem se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju  izbrati  »VPIS« / »Vpisni list«.

Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi. Ob uspešno oddanem vpisnem listu se bo izpisalo »Vpisni list je uspešno oddan«.

Študent/-ka po uspešno izvršeni oddaji vpisnega lista izbere še polje »Dokumentacija« kje lahko dostopa/natisne nekatere dokumente.

Študent/-ka po uspešno izvršeni oddaji vpisnega lista na FF posreduje:

 • soglasje za uporabo e-naslova po diplomi
 • študentsko izkaznico*

Zgoraj navedene dokumente lahko študent/-ka posreduje na naslov Filozofske fakultete po pošti (v Referat za dodiplomski študij) ali jih naloži s klikom na »VPIS« »Priloge k vpisu«.

*Študentsko izkaznico mora študent nujno poslati po pošti na naslov FF.

Vpisnega lista ni treba tiskati in pošiljati. 

Študenti, ki izgubijo študentski status lahko študijske obveznosti opravljajo še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da so študenti študij prekinili in morajo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi oddati prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi je na voljo tukaj: Navodilo za oddajo študentskih prošenj.

Študenti, ki so bili vpisani v stari univerzitetni program in želijo zaključiti študij, lahko študij zaključijo na bolonjskem študijskem programu. Za nadaljevanje oziroma dokončanje študija morajo oddati vlogo, ki jo oddajo v Referatu za dodiplomski študij. V postopku obravnave prošnje za zaključek študija po prekinitvi se študentom lahko priznajo določene obveznosti. V skladu s potrjenimi spremembami študijskih programov so bile na Seji Senata fakultete dne 26. 6. 2019 in dne 31. 3. 2021 potrjene prevedbe obveznosti za prehod iz starega v bolonjski študijski program, ki so v nadaljevanju:

 

 

Strošek zagovora zaključnega dela

Strošek zagovora zaključnega dela za študente brez statusa je enak kot strošek za prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa.                                  

Cena je objavljena v ceniku za posamezno študijsko leto.

Študentom, ki pri študiju izkazujejo izjemne študijske rezultate, se lahko na podlagi njihovih prošenj omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za hitrejše napredovanje je na voljo tukaj: Navodilo za oddajo študentskih prošenj.

Študenti zaključijo študij, ko opravijo vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 ECTS. Način zaključka študija na posameznem študijskem programu je opredeljen v posameznem predstavitvenem zborniku študijskega programa v točki » Pogoji za dokončanje študija«.

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme zaključnega dela (kjer je v študijskem programu predpisano), z oddajo tiskane verzije zaključnega dela, z oddajo elektronske verzije zaključnega dela v pregled podobnosti vsebine ter z zagovorom zaključnega dela, so natančno opredeljeni v Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, ki ga najdete na tej strani.

Študent prijavi temo diplomskega dela v tajništvu, v skladu z določili II. poglavja pravilnika (Izbira in prijava teme diplomskega dela):
Obrazec za prijavo teme je na voljo tukaj.
 
Študent ob prijavi na zagovor odda v tajništvo oddelka med drugim tudi naslednje priloge (16. člen):

Več informacij o tem je v pravilniku, predvsem v 16. členu. 

Zagovor zaključnega dela (če je predviden s študijskim programom):

Zagovori zaključnih del vseh treh stopenj so objavljeni tukaj.

Začasna nedostopnost zaključnega dela

 Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
 • zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

 

Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti zaključnega dela pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela oddata v referatu, skladno z določili Meril za reševanje študentskih prošenj na 1. in 2. stopnji. Prošnja mora vsebovati utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila. O prošnji odloča dekan, njegova odločitev je dokončna.