Navodila in postopki

Izbira zunanjega izbirnega predmeta za študente FF

Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih. 

Zunanji izbirni predmeti, ki jih izbirajo študenti dodiplomskega študija, morajo biti akreditirani na študijskih programih 1. stopnje (predmetov 2. stopnje študenti ne smejo izbrati). 

Študenti morajo vedno pred izbiro posameznega zunanjega izbirnega predmeta preveriti ali izpolnjujejo pogoje za pristop oziroma upoštevati pripombe/pogoje za pristop,  ki so navedene/i v tabeli.

Filozofska fakulteta ponuja pester izbor predmetov, študentom pa so na voljo tudi predmeti FDV, AG in  AGRFT, s katerima ima FF podpisan medsebojni dogovor. Zunanji izbirni predmeti FF), FDV in AGRFT so v datotekah v nadaljevanju: 

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF, FDV in AGRFT ni potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF, FDV in AGRFT študent izbere iz nabora predmetov ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista.  

V primeru, da želijo študenti izbrati oziroma vpisati zunanji izbirni predmet iz ostalih visokošolskih zavodov, s katerimi FF nima sklenjenega medsebojnega dogovora, morajo študenti ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v tem primeru izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti v ustreznem obsegu kreditnih točk. Hkrati morajo študenti izpolniti vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na drugem visokošolskem zavodu in ga (izpolnjenega in žigosanega s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda) najkasneje do 15. oktobra predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kjer so vpisani. V tajništvu bodo izbrani zunanji izbirni predmet vnesli v študentov elektronski indeks.

Izbira zunanjega predmeta na FF za študente drugih visokošolskih zavodov

Predmete, ki jih Filozofska fakulteta ponuja, lahko izbirajo tudi študenti  drugih visokošolskih zavodov. Glede prostih mest se pozanimajo v tajništvu oddelka, ki predmet ponuja.  Če je mesto na izbranem predmetu prosto, tajništvo oddelka potrdi obrazec, vnese študenta in predmet v študentski informacijski sistem (kot občana) ter obrazec posreduje v Referat za dodiplomski študij. Referat obrazec žigosa in posreduje na študentovo matično fakulteto. Izbira zunanjega izbirnega predmeta je mogoča do 15. oktobra.

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta za študente FF

Študenti (prvič ali ponovno vpisani) lahko v oddelčnem tajništvu enkrat zamenjajo notranji in enkrat zunanji izbirni predmet v letniku, v katerega so vpisani, in sicer:

 • do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;
 • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

Po poteku rokov iz prejšnjega odstavka morajo študenti za zamenjavo zunanjega izbirnega predmeta oddati prošnjo, pri čemer je zamenjava možna le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1) izvajalka predmeta to dovoli,

2) predmet, predviden za zamenjavo, je v košarici izbirnih predmetov in so na predmetu še prosta mesta ter

3) za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi.

Študenti morajo v prošnji za menjavo zunanjega izbirnega predmeta pojasniti utemeljene razloge iz 3. točke prejšnjega odstavka in priložiti dokazila o njihovem obstoju. Za utemeljene razloge štejejo naknadno spremenjene okoliščine, na katere študenti niso mogli vplivati (npr. naknadna sprememba urnika, ki vpliva na obiskovanje predmetov na temeljnem programu, neizvajanje predmeta), daljša odsotnost študentov (npr. zaradi študijske izmenjave, daljše bolezni, starševstva) in podobno.

Po poteku rokov iz prvega odstavka tega člena morajo študenti za zamenjavo notranjega izbirnega predmeta oddati prošnjo, pri čemer je zamenjava notranjega izbirnega predmeta možna, če oddelek k temu poda soglasje.

Prošnjo za zamenjavo notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta lahko oddajo tudi redno vpisani študenti, študenti brez statusa in študenti s podaljšanim statusom, ki želijo zamenjati notranje ali zunanje izbirne predmete iz preteklih letnikov. Za presojo o upravičenosti za zamenjavo notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta se v tem primeru smiselno uporabljajo določila drugega tretjega in četrtega odstavka.

Postopek načina in rok za oddajo prošenj je naveden tukaj.

Študenti s posebnim statusom so študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami. V nadaljevanju najdete uporabne informacije o pridobitvi in vrstah statusov, podpornih osebah, izobraževanjih ipd. Več informacij je na voljo tukaj.

Študenti, ki želijo uveljavljati poseben status (status študenta s posebnimi potrebami, status študenta športnika, status študenta priznanega umetnika, status starša) in z njim povezane prilagoditve študijskega procesa, naj vložijo ustrezno prošnjo. Prošnjo oddajo po postopku, opisanem v zavihku oddaja študentskih prošenj.

Prošnji je potrebno dodati ustrezna dokazila.

Priznavanje statusa in s tem povezane prilagoditve študijskega procesa podrobneje urejajo Merila za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje.

Študenti lahko načeloma do zaključka študija oddajo naslednje prošnje:

 • priznanje posebnega statusa,
 • spremembo študijskega programa ali smeri,
 • prehod iz izrednega na redni študij in obratno,
 • priznavanje obveznosti, opravljenih na drugih študijskih programih, in neformalno pridobljenega znanja,
 • hitrejše napredovanje,
 • nadaljevanje oz. dokončanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let,
 • odjavo od izpita po roku, določenem za odjavo,
 • peto opravljanje izpita,
 • zamenjavo izbirnega predmeta,
 • opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa,
 • podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov,
 • napredovanje v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami,
 • pisanje zaključnega dela v tujem jeziku,
 • prošnja za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela,
 • sprememba načina plačila oziroma morebitno znižanje stroškov plačila finančnih obveznosti.

Prošnje se obravnavajo skladno z določili Meril za obravnavanje študentskih prošenj na študiju 1. in 2. stopnje. Roki in način oddaje prošnje so navedeni tukaj.

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

Prehodi so možni med študijskimi programi

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 • med katerimi se lahko prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študenti vpišejo v isti ali višji letnik drugega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik.

Prehodi med študijskimi programi se obravnavajo skladno z Merili za prehode med študijskimi programi.

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

V skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka lahko študenti enkrat v času študija spremenijo študijski program ali smer brez plačila šolnine. Ob drugi ali naslednji spremembi programa oziroma smeri so študenti plačniki šolnine tudi na rednem študiju. V tem primeru nimajo pravice do vpisa v dodatno leto in jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, razen v primeru spremembe študijskega programa zaradi poteka njegove akreditacije.

Sprememba študijskega programa pomeni:

1. Opustitev študija na določenem študijskem programu in pričetek izobraževanja na novem študijskem programu. (Študenti v tem primeru za mesto na novem študijskem programu kandidirajo pod enakimi pogoji kot vsi novi kandidati. V skladu z razpisom za vpis se morajo prijaviti s prvo ali drugo prijavo preko spletnega portala eVŠ.)

2. Zamenjava dvopredmetnega študijskega programa za enopredmetni študijski program z istega strokovnega področja (primer: zamenjava dvopredmetnega študijskega programa Filozofija – Sociologija za enopredmetni študijski program Filozofija), pri čemer sta možna dva načina:

 • z vpisom v prvi letnik enopredmetnega študijskega programa z istega strokovnega področja (po načelu spremembe študijskega programa). Študenti se morajo prijaviti na razpis za vpis preko portala eVŠ v ustreznem roku.
 • z vpisom v višji letnik (po načelu vpisa po merilih za prehode). Vpis v višji letnik je mogoč le v primeru predhodno odobrene prošnje za opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa in opravljenih pogojev za vpis v višji letnik želenega enopredmetnega študijskega programa. Če študenti izpolnijo pogoje za vpis v višji letnik, se morajo prijaviti na mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) preko spletnega portala eVŠ. V primeru, da študenti ne izpolnijo pogojev za napredovanje v višji letnik na enopredmetnem programu, velja prejšnja alineja.

3. Zamenjava enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov, ki je možna z vpisom v prvi letnik naslednjega študijskega leta na obeh študijskih programih (primer: zamenjava dvopredmetnega študijskega programa Filozofija – Sociologija za dvopredmetni študijski program Filozofija - Zgodovina).

Za spremembo študijskega programa iz točke 3. morajo študenti oddati ustrezno prošnjo (Prošnja za spremembo študijskega programa) v VIS-u. Sprememba je možna s ponovnim vpisom v prvi letnik. Če je v tistem letu na novem študijskem programu omejitev vpisa, morajo kandidati po razpisnih pogojih doseči najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni na seznamu sprejetih novincev. Prošnji je zaradi izračuna točk, ki so potrebne za uvrstitev na želeni študijski program potrebno priložiti overjene kopije spričeval 3. in 4. letnika ter zaključka srednje šole (spričevalo o zaključnem izpitu,  obvestilo o uspehu pri maturi oziroma obvestilo o uspehu na poklicni maturi in v tem primeru tudi dokazilo o opravljenem petem predmetu splošne mature).  Rok za oddajo prošenj je od 1. junija do 31. julija.

Navodila v zvezi z oddajo prošenj so na voljo tukaj.

Navodila študentov za oddajo zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine so na voljo tukaj.

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študentov v času študija:  

 • uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),
 • univerzitetna Prešernova nagrada,
 • fakultetna Prešernova nagrada,
 • sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),
 • sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora, prodekan študent),
 • tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.  

Študenti se za vpis v prilogo k diplomi odločijo prostovoljno. V Referatu za dodiplomski študij oddajo vlogo za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi in priložijo dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti prvostopenjskih študijskih programov oddati pred zadnjo obveznostjo svojega študijskega programa, s katero zaključijo študij. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ni mogoče upoštevati.

Za vse dosežke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.  

Če je študentska izkaznica izgubljena ali ukradena morajo študenti na Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja) zaprositi za izdajo nove. 

Študenti za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolnijo vlogo za izdajo nove študentske izkaznice in ga oddajo v Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja). Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom. 

Študenti se lahko izpišejo iz Filozofske fakultete osebno v Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja) v času uradnih ur oziroma pošljejo dokumentacijo po pošti. Za izpis morajo izpolniti in podpisati vlogo za izpis iz FF ter jo skupaj s študentsko izkaznico oddati v Referatu za dodiplomski študij, osebno ali po pošti.

V primeru daljše odsotnosti študenta ga lahko izpiše tudi oseba, ki jo je za to dejanje pisno pooblastil. Pooblastila ni potrebno overjati.

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot pooblaščeni zdravstveni zavod izvaja preventivne sistematične preglede, obvezna cepljenja, določena z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, programirane zdravstveno-vzgojne aktivnosti ter nudi celovito zdravstveno oskrbo za potrebe študentske populacije. Študenti si lahko hkrati ob sistematičnem pregledu izberejo tudi osebnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa.

Študenti bodo o terminih sistematskih pregledov obveščeni preko spletnih strani, oglasne deske referata in tudi preko elektronske pošte.

Zgibanka ZD

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...